МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 17. ТЕМА: «СВІТ ЗАХОПЛЕНЬ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Що мені подобається?/ Що я люблю?

· Як знайти для себе нове захоплення?

· Чи завжди захоплення приносять нам користь?

Завдання сімнадцятого тижня:

1. Допомогти дітям визначити власні зацікавлення, уподобання.

2. Розвивати в дітей уміння натхненно розповідати про свої захоплення.

3. Сприяти розвитку нових захоплень.

4. Вчити робити висновки-узагальнення за результатами навчальних завдань.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати сімнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· назви і види деяких популярних дитячих захоплень;

· яку користь /шкоду можуть приносити дитячі захоплення;

· чим захоплюються однокласники.

та вмітимуть:

· пояснити, як від власних захоплень / уподобань може залежати успіх та добробут у майбутньому;

· розказувати про власні захоплення / вподобання;

· презентувати результати власної творчості;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, в якій брав/-ла участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання 5 '

Розповідає про власні почуття та емоції від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя) або побаченого (про спостереження за чимось/ кимось)

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Продовжує текст (казка, оповідання тощо) за ілюстраціями

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень.

Інтонує кінець речення, враховуючи розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Розгадує ребуси

Відтворює графічні знаки за зразком

Записує слова з вивченими буквами, вимова і написання яких збігаються

Записує короткі речення (3-4 слова з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Бере участь в мовних іграх з творення нових слів (наприклад, міняє послідовність звуків або складів)

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що його оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

Порівнює і впорядковує об’єкти навколишнього світу за однією або декількома ознаками

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИОперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

Застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах

Розташовує числа в порядку зростання (спадання)

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему

Передбачає ймовірний результат додавання і віднімання (не виконуючи обчислення)

Порівнює два числових виразиВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВикористовує знання про вивчені величини (довжина, вартість, час), вирішуючи конкретні життєві ситуації

Визначає час з точністю до години

Позначає час на зображенні /макеті циферблата годинника зі стрілкамиПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИВстановлює відносне розміщення об’єктів на площині та у просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну мову

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світуРОБОТА З ДАНИМИВикористовує зібрані (наявні) дані для спілкування про досліджувану проблему

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВизначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереженняЯ У ПРИРОДІЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями з допомогою дорослих

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей у тій самій ситуації 7

ЗДОРОВ’Я

Розрізняє корисні та шкідливі звички, пояснює їхній вплив на безпеку, здоров’я і добробут людини

ДОБРОБУТ

Пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

Розповідає, як від захоплення залежить його успіх і добробут у майбутньому

6

Громадянська та історична

Я – ЛЮДИНА

Аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому/ їй неповторності

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за підтримку

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Розповідає про видатних осіб/ сучасників

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Рухається в ритмі й темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом)

Створює різні варіанти ритмічного супроводу до пісні

Готовий / -а до того, що може не вийти з першого разу так, як задумав / -ла

Не боїться представляти результати діяльності

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Що мені подобається? Що я люблю?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

Привітання. Новини дня

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, шануючи гідність інших

Організовує робоче місце для навчання з урахуванням умов у школі та вдома

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 ГІО 7.2-3

2 СЗО 4.1-4

ІІ.

Читання/ слухання листа від ровесників для визначення проблеми дня

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось/ кимось)

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень.

Інтонує кінець речення, враховуючи розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.2-1

2 МАО 3.3-1

2 СЗО 1.4-1

ІІІ.

Створення асоціативного куща «Захоплення»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним або позиція приголосного в кінці слова)

Бере участь у мовних іграх з творення нових слів (наприклад, міняє послідовність звуків або складів)

Записує слова з вивченими буквами, вимова і написання яких збігаються

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування про досліджувану проблему

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 4.2-1

2 МОВ 3.1-1

2 МАО 1.1-2

2 ГІО 7.2-3

IV.

Читання/ слухання текстів про відомих людей, які досягли успіху завдяки своїм захопленням

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось/ кимось)

Читає вголос короткі тексти, складені з 3-4 речень.

Iнтонує кінець речення, враховуючи розділовий знак (крапка, знак питання, знак оклику)

Розповідає про видатних осіб/ сучасників

Розповідає, як від захоплення залежить його успіх і добробут у майбутньому

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.2-2

2 ГIO 3.1-3

2 СЗО 4.6-5


V.

Створення листівки «Моє захоплення - колекціонування». Діаграмка колекціонерів

Записує слова з вивченими буквами, вимова і написання яких збігаються

Малює графічними матеріалами, фарбами

Демонструє іншим результати власної діяльності

Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

Перетворює інформацію, створюючи найпростіші діаграми

2 МОВ 3.1-1

2 МИО 1.1-5

2 ТЕО 1.5-1

2 МАО 3.3-1

2 МАО 2.2-3


VI.

Складання та запис листа своїм ровесникам з іншої школи

Записує короткі речення (3-4 слова з вивченими буквами), пишучи перше слово з великої букви і використовуючи в кінці речення відповідний розділовий знак

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-1

2 ГIO 7.2-3


VII.

Вправа «Знайди відмінності»

Оперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

2 МАО 3.3-1


VIII.

Підведення підсумків заняття. Вправа «Мікрофон»

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свою думку, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.1-1

2 ГIO 7.2-3


І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Привітайтеся з учнями та попросіть їх поділитися захопленнями: «Мені «подобається (що робити?)...»

Наголосіть на правильному звертанні (Марійко, Васильку, Тарасе, Олеже).

Наприклад, «Доброго ранку, Марійко! Мені подобається в тобі.»

2. Новини дня

· Помічник вчителя (учень) заповнює таблицю:

· Учитель доповнює «новини дня»

ІІ. Читання/ слухання листа від ровесників для визначення проблеми дня

· Принесіть до класу конверт із листом та повідомте дітям, що поштою надійшов лист для учнів 1 класу _____ школи. Попросіть дітей висловити припущення, хто міг би надіслати їм такого листа.

· Розгляньте написи на конверті, прочитайте їх. Допоможіть дітям прочитати лист.

Привіт, друзі!

Пишуть вам учні 1 класу ______ школи. Ми дуже хочемо подружитися з вами!

Серед нас є 7 дівчаток: дві Оксанки, Наталя, Марічка, Іринка, Надійка і Софія та 10 хлопчиків: Андрій, Остап, Орест, Сашко, три Володі, Ігор та два Романи.

Ми дуже веселі та дружні. Увесь вільний час проводимо разом.

Якщо хороша погода, то граємо у рухливі ігри надворі, їздимо на велосипедах та роликах.

Якщо надворі дощ і мами не пускають нас гуляти, то знаходимо собі заняття вдома. Дівчатка люблять бавитися ляльками і майструвати їм одяг, а хлопці граються конструкторами.

А чим любите займатися ви?

Напишіть нам у своєму листі.

Ми будемо дуже чекати на відповідь.

· Обговоріть з учнями зміст листа.

Орієнтовні запитання для обговорення:

— Хто написав нам листа?

— Скільки дівчат писало лист? Хто запам’ятав їхні імена?

— А скільки хлопчиків писали лист? Як їх звати?

— На скільки хлопців більше, ніж дівчат?

— Чи дружать діти, які написали нам листа, між собою? Чому ви так вважаєте?

— Які заняття знаходять собі діти, коли на вулиці хороша погода?

— А чим займаються діти вдома?

— Чи хотіли б ви написати відповідь дітям і розказати про свої захоплення?

ІІІ. Створення асоціативного куща «Захоплення»

· Запитайте в учнів, що спадає їм на думку, коли вони чують слово «захоплення». Запишіть це слово на дошці/ фліпчарті. Проведіть з дітьми роботу із розпізнавання відомих букв у слові, визначення голосних та приголосних звуків, наголошеного складу тощо. Можна запропонувати учням утворити нові слова із букв слова «захоплення».

· Попросіть дітей назвати слова — асоціації до слова «захоплення» і запишіть їх, не обговорюючи.

· Запропонуйте кожній дитині на стікері записати своє ім’я та прикріпити стікер на дошці (фліпчарті) поряд із словом, яке описує власне уподобання/ захоплення.

· Зберіть кількісні дані щодо захоплень учнів класу та обговоріть зібрану інформацію.

Наприклад:

Орієнтовні запитання для обговорення:

— Які захоплення найпопулярніші серед учнів нашого класу?

— Скільки учнів нашого класу люблять грати у футбол?

— Скільки дівчат люблять грати у футбол?

— Наскільки більше дівчат в нашому класі люблять малювати, ніж грати у футбол?

IV. Читання/ слухання текстів про відомих людей, які досягли успіху завдяки своїм захопленням

Відомий австрійський композитор Вольфганг Амадей Моцарт із 3-х років захоплювався музикою. А в 4 роки написав свій перший музичний твір!

Українська художниця Катерина Білокур відома цілому світові. У своїх картинах мисткиня поєднала два захоплення - малювання і любов до квітів.

Українського футболіста Андрія Шевченка знають усі вболівальники футболу. А захопився він цим видом спорту у 9 років.

Тарас Шевченко з дитинства захоплювався малюванням. До сьогодні збереглося понад 800 його картин, портретів, гравюр.

· Проведіть із дітьми бесіду про те, як дитяче захоплення може визначити у майбутньому професію людини / може допомогти в досягненні успіху в житті.

V. Створення листівки «Моє захоплення - колекціонування». Діаграмка колекціонерів

· Запропонуйте учням створити листівку про своє захоплення — колекціонування. Учні можуть робити це довільним способом (за допомогою малюнків, слів, піктограм, наклейок тощо).

· Наголосіть, що колекціонувати можна будь-що — машинки, ляльки, книжки, мушлі, марки, обгортки від цукерок, осінні листочки, прищіпки, картинки, листівки про тварин, наклейки тощо.

· Об’єднайте дітей у групи, напр. відповідно до того, що вони колекціонують.

· Запропонуйте заповнити спільно листівку і скласти «стовпчикову» діаграмку із предметів на малюнку (див. малюнок).

НАШІ ІМЕНА ___________________________________________________

Друзі називають нас К О Л Е К Ц І О Н Е Р А М И

Що ми колекціонуємо?

Наше захоплення

Чим поповнили свою


(намалювати)

колекцію за час навчання у школі?

Що ми дізнаємося нового


Чому колекціонування

під час колекціонування?


допомагає зміцнюватидружбу?

· Запропонуйте дітям скласти просту «стовпчикову» діаграмку, полічивши предмети на малюнках.

Намалювати стовпчикову діаграму можна за допомогою шаблону, наведеного нижче. На горизонтальній осі відображено типи предметів з малюнків, а на вертикальній - їхню кількість. Учні мають замалювати стільки клітинок, скільки предметів такого типу є на малюнку. Щоб було ще цікавіше, можна видрукувати ці предмети на наклейках і запропонувати дітям наклеїти їх у відповідних стовпчиках.

VI. Складання та запис листа своїм ровесникам з іншої школи

· Запропонуйте дітям написати лист-відповідь своїм ровесникам про власні захоплення та вподобання. Це може бути колективний лист, а також індивідуальні листи. Лист можна написати учням із сусіднього класу/ школи або ровесникам з інших пілотних шкіл України.

· Запакуйте лист у конверт, підпишіть його та надішліть адресатові.

VII. Вправа «Знайди 10 відмінностей»

· Запитайте дітей, хто з них захоплюється катанням на санчатах. Чому це подобається?

· Запропонуйте учням полічити знайдені на малюнках відмінності.

VIII. Підведення підсумків заняття. Вправа «Мікрофон»

· Діти по черзі беруть у руки уявний мікрофон і висловлюють думки з приводу того, які захоплення їм найбільше сподобалися.