МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 14. ТЕМА: «ТАЄМНИЦІ КОСМОСУ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Що можна побачити в космосі?

· Чи може день «наздогнати» ніч?

· Чи можливе на Землі життя без Сонця?

· Як я уявляю інші планети?

Завдання чотирнадцятого тижня:

1. Вчити спостерігати за добовими змінами у природі.

2. Дослідити значення Сонця для життя на Землі.

3. Виявити причиново-наслідкові зв’язки між оберненням Землі навколо своєї осі та зміною частин доби.

4. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати чотирнадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· причини зміни дня і ночі на Землі;

· значення сонячного проміння для розвитку рослини.

та вмітимуть:

· спостерігати за змінами дня і ночі і пояснювати їх;

· визначати години на годиннику;

· встановлювати зв’язок між об’єктами та явищами природи;

· пояснювати, навіщо потрібне Сонце і яка його роль у житті всього живого;

· фантазувати про життя на інших планетах;

· обґрунтовувати свою позицію та слухати інших;

· дотримуватися безпечних прийомів праці;

· пояснювати користь здорового харчування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обґрунтовує свої вподобання

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання до іншої особи, уживає ввічливі слова

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

ЧИТАЄМО

Добирає малюнки, мелодії, співзвучні за настроєм до настрою художнього тексту (казка)

Читає вголос короткі тексти для отримання інформації

Читає слова із вивченими буквами

Пояснює роль ілюстрацій для глибшого розуміння змісту тексту

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак

Записує елементарні повідомлення за допомогою слів, у яких позначає звуки відомими буквами

Розгадує ребуси

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає в словах відомі букви

Записує під диктування слова

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Визначає, кому і для чого призначений медіа-текст

Створює в групі прості медіапродукти (листівка) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету і аудиторію

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Позначає приголосні звуки [к], [с] буквами на письмі

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Відновлює відомі слова

Вживає велику/ малу літеру у власних/ загальних назвах

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи)

2

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИОперує числами в межах 10, розв’язуючи різні життєві проблеми

Застосовує різні стратегії виконання арифметичних дій з числами (додавання, віднімання) під час розв’язування завдань та конкретних життєвих проблем, описаних у математичних задачах

Володіє обчислювальною навичкою додавання і віднімання числи у межах 10

Знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на ...»

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Перетворює інформацію (почуту, побачену, прочитану) у схему

Передбачає ймовірний результат додавання і віднімання (не виконуючи обчислення)

Записує і читає числові вирази, що містять дії додавання або віднімання

Розташовує числа в порядку зростання (спадання) цифрами

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВпізнає на циферблаті годинника час з точністю до години

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинника

Використовує знання про вивчені величини (час), вирішуючи конкретні життєві ситуаціїПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИРозпізнає знайомі геометричні фігури

Моделює лінії: прямі, криві та ламані з підручного матеріалу (в межах 10 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків Будує відрізок заданої довжиниРОБОТА З ДАНИМИЗчитує і порівнює дані з таблиць, піктограм, схем

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУРобить спробу пояснити причину зміни дня і ночі

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Пригадує, як утворюється тінь

Пояснює, навіщо він \ вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами \ явищами або експериментуючи з ними

Описує рослини

Не завдає шкоди тваринам і рослинам під час дослідів та експериментівЯ У ПРИРОДІПояснює значення сонячного світла для життя

Пояснює значення сонячного світла для розвитку рослинЯ У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКАПрогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Створює виріб з паперу самостійно або з допомогою дорослихВиконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Порівнює свої почуття та почуття інших людей в одній тій самій ситуації

ЗДОРОВ’Я

Пояснює, як сонце впливає на здоров’я людини

Розрізняє корисні і шкідливі продукти

Пояснює, що не всі продукти корисні для здоров’я

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

Спілкується з вчителями, однокласниками

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема тих, які відрізняються від нього/неї, до навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає (слухає) твори мистецтва

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами, фарбами

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

Ліпить з пластичних матеріалів

Користується стеками

Використовує всю площину аркуша

8

Фізкультурна

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

Виконує метання різними способами на дальність і ціль

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Дотримується безпечної поведінки під час виконання фізичних вправ та ігор

Активно вболіває за результати команди

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

Що можна побачити в космосі?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. Привітання. Декламування вірша М. Чумарної «Колом сонечко іде».

Новини дня

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання до іншої особи, уживає ввічливі слова

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 МИО 1.2-3

2 МОВ 3.1-4

ІІ.

Визначення теми інтегрованого тижня через розгадування ребуса.

Ознайомлення учнів з буквою «К»

Розгадує ребуси

Називає в словах відомі букви

Позначає приголосний звук [к] буквою

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 3.1-4

2 ГІО 7.2-3

ІІІ.

Створення асоціативного куща «Космос»

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Вживає велику/ малу літеру у власних/ загальних назвах

Висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 4.1-7

2 ГІО 7.2-3

IV.

Уявна мандрівка космосом

Розпізнає знайомі геометричні фігури

Розпізнає об’єкти довкілля (за формою тіні)

Розташовує числа в порядку зростання (спадання)

Знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на ...»

Читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Пригадує, як утворюється тінь

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів

Виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріалами (використання паперу, ниток)

Обговорює зміст усного медіа-повідомлення, розповідає, про що йдеться в ньому

Вимірює довжину предметів або відрізків

Володіє обчислювальною навичкою додавання і віднімання чисел у межах 10

2 МАО 4.2-1

2 ПРО 4.3-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 3.3-2

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 1.1-2

2 ПРО 1.5-10

2 ТЕО 1.1-1

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 4.1-1

2 МОВ 1.4-4

2 МАО 3.2-1

2 МАО 3.3-2

V.

Створення композиції «Таємницікосмосу».

Виставка дитячих робіт

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Малює графічними матеріалами, фарбами

Використовує всю площину аркуша

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до навчання

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Демонструє іншим результати власної діяльності

2 ТЕО 2.1-1

2 МИО 1.1-5

2 МИО 1.1-7

2 СЗО 4.4-7

2 СЗО 4.4-6

2 ГІО 7.2-1

2 ГІО 7.2-2

2 ТЕО 1.5-1

VI.

Підведення підсумків

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших.

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

І. Ранкова зустріч

Проведіть ранкову зустріч у колі.

1. Привітання

Привітайтеся з учнями та попросіть їх привітатися один з одним, додаючи до власного імені пестливу назву «сонечко». Наголосіть на правильному звертанні (Марійко, Васильку, Тарасе, Олеже).

Наприклад, «Доброго ранку, сонечко Марійко!»

2. Декламування вірша Марії Чумарної «Колом сонечко іде...», використовуючи засоби пантоміми.

· Вивчіть з дітьми вірш М. Чумарної:

Колом сонечко іде,

За собою день веде,

Станьмо разом, станьмо в колі –

Станем Сонечком у школі!

(М. Чумарна)

· Попросіть дітей (за бажанням) продекламувати вірш, використовуючи засоби пантоміми.

3. Новини дня

· «Помічник вчителя» (учень) заповнює за допомогою піктограм відому йому інформацію у таблиці:

· Учитель/ учителька доповнює «новини дня»

ІІ. Визначення теми інтегрованого тижня через розгадування ребуса. Ознайомлення учнів з буквою «К»

Пригадайте з учнями правила розгадування ребусів.

Попросіть дітей відгадати слово - тему інтегрованого тижня. (Космос)

Після визначення теми інтегрованого тижня проведіть із дітьми роботу на називання звуків у слові-відгадці та поділ їх на голосні і приголосні, визначення кількості складів.

Ознайомте учнів з буквою «К». Напишіть її у повітрі, пальчиком на піску, викладіть із камінчиків.

Запропонуйте знайти й обвести букву «К» у таблиці.

ІІІ. Створення асоціативного куща «Космос»

Запитайте в дітей, що спадає їм на думку, коли вони чують слово «космос». Запишіть на дошці (фліпчарті) всі слова-асоціації, які діти промовляють, не обговорюючи їх.

Запитайте дітей, чому деякі слова записано з великої букви. Наголосіть на тому, що власні назви завжди пишуться з великої букви.

Запропонуйте дітям кожне слово з асоціативного куща доповнити словом - ознакою. Наприклад, небо - зоряне, безхмарне, блакитне.

Вправу можна провести, використовуючи м’яч.

IV. Уявна мандрівка космосом

Попросіть дітей визначити, на якому транспортному засобі будуть здійснювати уявну мандрівку космосом. Загадайте загадку:

Диво-птиця, хвіст горить,

До зірок вона летить. (Ракета.)

Запропонуйте дітям домалювати праву частину ракети і назвати відомі геометричні фігури. Попросіть дітей виміряти висоту (ширину) ракети (або окремих її частин) за допомогою лінійки.

Проведіть з дітьми експеримент «Запуск ракети» (режим доступу: https://imil.com.ua/2015-2/kosmos)

Підготуйте: скляну пляшку, корок (який легко входить у горло пляшки), кольоровий папір, клей, 3 ст. л. лимонного соку, 1 ч. л. харчової соди, шматок туалетного паперу, нитки.

1. Виріжте з кольорового паперу смужку і приклейте на корок. Це буде макет ракети.

2. Налийте в пляшку воду та лимонний сік, змішайте

3. Загорніть соду у шматочок туалетного паперу, так щоб згорток можна було просунути у пляшку та обмотайте його нитками.

4. Поставте пляшку на рівну поверхню, але подалі від лампи чи інших скляних предметів.

5. Опустіть згорток із содою у пляшку та закрийте корком, але не дуже щільно. Швидко відійдіть на безпечну відстань, бо ракета стрімко злетить вгору.

Повідомте дітям, що для польоту в космос космонавти використовують спеціальне спорядження (скафандр). Обговоріть його призначення (В умовах відкритого космосу космонавта захищає скафандр, адже виходи у відкритий космос небезпечні з різних причин: глибокий вакуум, екстремальні температури від мінус 150 °С до плюс 150 °С, випромінювання Сонця, ймовірність зіткнення з частками космічного сміття або з мікрометеоритами Матеріал із Вікіпедії - вільної енциклопедії).

Запропонуйте дітям розфарбувати скафандр космонавта, обчисливши математичні вирази.

1 - фіолетовий

2 - жовтий

3 - синій

4 - сірий

5 - оранжевий

6 - червоний

7 - зелений

Розкажіть дітям, що в космосі темно, але зорі можуть освітлювати космічні об’єкти. Пригадайте з дітьми, як утворюється тінь. Попросіть дітей з’єднати на малюнку космічні об’єкти та їх тіні.

Розкажіть дітям, що зорі на небі розташовані групами, їх ми називаємо сузір’ями. Запитайте дітей, які сузір’я вони знають/ спостерігали на нічному небі. Покажіть малюнки /фотографії із найбільш відомими сузір’ями. Запропонуйте полічити кількість зірок в кожному з них, порівняйте кількість зірок між сузір’ями (у якому сузір’ї зірок більше / менше і на скільки).

Запропонуйте дітям створити «Книгу сузір’їв». Для цього підготуйте кольоровий картон темного кольору, жовті нитки для вишивання, голку з великим вушком та ножиці. Проведіть подальшу роботу за інструкцією:

- Виріжте з картону прямокутник зі сторонами 10 см і 8 см.

- На зворотному боці картону позначте точками «зорі», з яких складається «сузір’я» (це може бути реальне сузір’я, а може бути і фантастичне, яке дитина сама «відкрила»).

- Вишийте «сузір’я» ниткою жовтого кольору. Пам’ятайте про безпечне поводження з голкою і ножицями.

- Придумайте цікаву історію про своє «сузір’я».

- Озвучте свої історії однокласникам.

Повідомте дітям, що «був тут Дід-Цифроїд, що їсть цифри на обід. Кожній зірочці із краю встав ту цифру, що не вистачає».

Розкажіть дітям, що навколо зірок обертаються небесні тіла, які ми називаємо планетами. Навколо нашої зірки Сонця обертаються вісім планет. Запитайте, чи знають діти їх назви. Можна запропонувати подивитися мультфільм «Назви планет» (режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=nCDhvmQfgBw) та презентацію про планети Сонячної системи (режим доступу: https://imil.com.ua/2015-2/kosmos).

Прочитайте з дітьми текст та обговоріть його зміст.

Прочитай текст

Назви «друзів» планети Земля, з якими вона «мандрує» навколо Сонця.

- Прочитай слова, записані з великої букви. Поясни правопис цих слів.

Попросіть дітей визначити, до якої планети летить космічний корабель, «розплутавши» лабіринт.

V. Створення композиції «Таємниці космосу». Виставка дитячих робіт

Розподіліть дітей на групи та підготуйте для роботи кожної групи такі матеріали: аркуш для малювання, картон, шаблон із зіркою і ракетою, гуаш, пензлик, олівець, зубна щітка, ножиці, шерстяні нитки, губка з поролону, клей, склянка з водою.

Запропонуйте учням створити композицію «Таємниці космосу» за інструкцією:

1. Розмалюйте аркуш у синій колір

2. Намалюйте телескоп

3. Намалюйте скупчення зірок

4. Виріжте шаблон ракети із картону

5. Покладіть вирізану ракету на малюнок. За допомогою зубної щітки і картону, зробіть жовтий і червоний набризк

6. Заберіть вирізану ракету

7. Наріжте нитки шматочками розміром 1,5 см

8. Наклейте їх між зірками, створюючи сузір’я

9. Із поролонової губки виріжте зірку

10. Зафарбуйте її жовтим кольором

11. У техніці «відтиск губкою» залишіть сліди на малюнку

12. Пальчиком домалюйте хвіст комети

VI. Підведення підсумків заняття

Запитайте дітей, що можна побачити в космосі. Попросіть їх розказати про це членам своєї сім’ї.