МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 13. ТЕМА: «ЗИМА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Які сюрпризи нам готує зима?

· Що відбувається з рослинами взимку?

· Як зимують тварини? / «Чи кожна пташина у вирій на зиму літає...»?

· Як цікаво проводити час взимку?

Завдання тринадцятого тижня:

1. Навчати учнів спостерігати за сезонними змінами у живій та неживій природі взимку.

2. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

3. Ознайомити з мистецькими творами про зиму, формувати уміння сприймати красу довкілля взимку, виявляти власні враження, висловлювати судження про побачене і почуте, відтворювати засобами мистецтва.

4. Формувати здоров’язбережувальну компетентність.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати тринадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· основні ознаки зими;

· зміни, які відбуваються у неживій та живій природі взимку;

· можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі взимку;

· як дбайливо ставитися до водних багатств.

та вмітимуть:

· спостерігати за довкіллям, висловлювати свої думки;

· знаходити деякі взаємозв’язки та закономірності в природі взимку;

· емоційно сприймати і виконувати твори мистецтва про зиму;

· дотримуватися правил безпечної та здоров’язбережувальної поведінки у навчанні та повсякденному житті;

· демонструвати самозарадність під час виконання навчальних завдань;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Розповідає про те, що його/ її вразило, схвилювало

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)ЧИТАЄМОЧитає вголос короткі тексти з метою отримання інформації

Прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями на обкладинці книжкиВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВООбмінюється елементарними письмовими повідомленнями

Розгадує ребуси

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає букви, які впізнає в записаних словах

Відтворює графічні знаки за зразкомДОСЛІДЖУЄМО МЕДІАНазиває учасників спілкування (персонажів комп’ютерної гри), їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа текстів (комікси)ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯПозначає звуки [з],[з]буквами на письмі

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Правильно вживає велику/ малу літеру у власних/ загальних назвах

Виявляє і пояснює роль епітетів (без вживання термінів) у художніх текстах (віршах, казках)ДРАМАТИЗУЄМОВикористовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі сюжетно-рольової гри

2

Математична

ЛІЧБАЛічить до 10 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощоЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИЧитає і записує числа (1-10) - словами і цифрами Утворює числа 2 - 10 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 10, використовуючи знаки >, <, =

Знаходить число за даним відношенням "більше на ...", "менше на ..."

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-10

Ілюструє додавання та віднімання за допомогою малюнків /схем

Обирає малюнок /схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

Знаходить суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 10, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють (наприклад, на пальцях);ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИНВпізнає на циферблаті годинника час («десята година»)

Будує відрізок заданої довжини (1-10 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 10 см)

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинникаПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИЗнаходить знайомі двовимірні (площинні) та тривимірні (об’ємні) фігури на предметах навколишнього середовища, малюнках

Демонструє вміння переміщувати об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгоруРОБОТА З ДАНИМИ

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУВизначає, які органи чуття знадобляться для дослідження

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження

Описує, як тане лід/ сніг

Запитує, щоб довідатися більше

Фіксує здобуті дані словами, зображеннями, символами

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереженняЯ У ПРИРОДІРозпізнає зміни в неживій та живій природі взимку

Спостерігає за сезонними змінами у природі

Аналізує явища живої природи в різні пори року (восени та взимку)

Впізнає відомі дерева своєї місцевості

Описує рослини

Спостерігає за птахами, що зимують у нашій місцевості, описує їхню поведінку

Описує поведінку пташок взимку

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Створює та оздоблює виріб за власним задумом (розробка ескізу виробу; використання матеріалів для оздоблення: лелітки, бісер, стрічки, шитво, нитки, фарби, папір та ін.)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної творчості

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

Самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів для виконання простого завдання

Виконує найпростіші дії, демонструючи самозарадність

5

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

Пояснює, яку просту першу допомогу можна надати

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі

ЗДОРОВ’Я

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

Спілкується з вчителем та однокласниками

Усвідомлює важливість руху та активної поведінки для себе та інших

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Пояснює, яка діяльність взимку приносить і радість, і користь

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для гри

6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до гри

Надає допомогу тим, хто її потребує і висловлює вдячність за підтримку

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у парку) правил

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВАПояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва

Ділиться емоціями від сприймання мистецького творуПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬМалює фарбами

Експериментує з кольорами, лініями, формами тощо

Використовує всю площину аркуша

Не боїться представляти результати діяльностіКОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВОРозповідає про твір мистецтва (картину), який вразив

Характеризує мелодію

8

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬВиконує метання різними способами на дальність та в цільСПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)Грає в рухливі ігри та бере участь у естафетах

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

Співпрацює й досягає спільних командних цілей під час рухливих ігор та естафет

Активно вболіває за результат команди

Дотримується безпечної поведінки під час гри

Які сюрпризи нам готує зима?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

I. Привітання.

II. Гра «Сюрприз для тебе»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

2 МОВ 1.1-1

ІІ.

Вправа «Сюрприз у коробці»

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Спілкується з вчителем та однокласниками

2 МОВ 1.1-2

2 СЗО 4.4-1

ІІІ.

Розгадування ребуса для визначення теми інтегрованого тижня

Розгадує ребуси

Називає букви, які впізнає в записаних словах

Відтворює графічні знаки за зразком

2 МОВ 4.2-1

2 МОВ 4.1-3

2 МОВ 4.1-3

IV.

Екскурсія «Ознаки зими у природі»

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження

Запитує, щоб довідатися більше

Фіксує здобуті дані словами, зображеннями, символами

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження

Розпізнає зміни в неживій та живій природі взимку

Спостерігає за сезонними змінами у природі

Описує рослини

2 МОВ 1.7-1

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 4.2-1

2 ПРО 2.2-1

2 ПРО 2.3-1

2 ПРО 3.1-2

2 ПРО 3.1-3

2 ПРО 3.1-8

V.

Визначення «кольорів зими». Бесіда «Що змінилося довкола?»

Сприймає монологічне висловлювання (вірш)

Виявляє і пояснює роль епітетів (без вживання термінів) у художньому тексті (вірші)

Спілкується з вчителем та однокласниками

Пояснює, що подобається, а що не подобається у творі мистецтва

Розповідає про твір мистецтва (картину), який вразив

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 4.1-10

2 СЗО 4.4-1

2 МИО 2.2-1

2 МИО 2.2-3

VI.

«Хто робить сніг?»

Виготовлення штучного снігу. «Снігова математика»

Описує, як тане лід/ сніг Лічить до 10 в прямому і зворотному порядку

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-10

Знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на ...»

Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним натуральним числом

Порівнює числа в межах 10, використовуючи знаки <, >, =

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 ПРО 1.5-1

2 МАО 3.1-2

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-2

2 МАО 2.1-3

2 МАО 2.1–2

2 ГІО 7.2-2

VII.

Визначення «сюрпризів зими». Гра «Передай сніжку»

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

2 МОВ 4.1-2

2 СЗО 2.2-8

VIII.

Моделювання життєвих ситуацій для запобігання негативних наслідків шкідливих «сюрпризів зими»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Створює та оздоблює виріб за власним задумом

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної творчості

Пояснює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

Пояснює, яку просту першу допомогу можна надати

Усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Прогнозує наслідки різних дій, їхній вплив на людину

Впізнає на циферблаті годинника час («десята година»)

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 2.5-5

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 1.4-3

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 1.5-1

2 СЗО 2.2-1

2 СЗО 1.3-4

2 СЗО 3.3-5

2 СЗО 3.1-1

2 ГІО 6.3-3

2 МАО 1.3-4

IX.

Підведення підсумків заняття. Обмін враженнями

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

I. Ранкова зустріч

1. Привітання

Запропонуйте дітям привітатися за допомогою вірша:

Ви сьогодні вже проснулись?

Мамі зранку посміхнулись?

Клас наш радо вас вітає!

Настрій кожен гарний має?

Станьмо разом в дружне коло!

Привітай нас, рідна школо!

Добрий день!

2. Пограйте з дітьми у гру «Сюрприз для тебе»

Встаньте у коло і запитайте дітей, чи люблять вони сюрпризи. Розкажіть, що у вашому житті був сюрприз, який запам’ятався (наведіть власний приклад). Запитайте, чи були в дітей приємні сюрпризи. Попросіть розказати, які саме.

Запропонуйте зробити приємний сюрприз своєму однокласникові, даруючи йому «подарунок» за допомогою жестів і міміки.

Обговоріть, які емоції і відчуття діти пережили, даруючи / приймаючи «подарунок».

Принагідно запитайте. Чому важливо часто робити дин одному приємні сюрпризи.

II. Вправа “Сюрприз у коробці”

Принесіть до класу коробку, в якій заховано сніжку або шматочок льоду на тарілочці.

Повідомте, що ви приготували для учнів сюрприз, але потрібно відгадати, який саме. Для цього треба ставити питання, на які можна відповісти лише одним словом: «так» або «ні».

Після відгадування учнями, що заховано в коробці запитайте, яка пора року робить нам такі сюрпризи.

III. Розгадування ребуса для визначення теми інтегрованого тижня

Пригадайте з дітьми правила розгадування ребусів. Запропонуйте визначити тему тижня, розгадавши ребус.

Після визначення теми заняття проведіть з дітьми роботу на називання звуків у слові-відгадці, поділ їх на голосні та приголосні, визначення кількості складів.

Ознайомте учнів із буквою «З».

Запропонуйте її написати в повітрі, пальчиком на піску або манній крупі (що насипано в коробці з-під цукерок) та на аркуші.

Повідомте дітям, що зима намалювала на вікні різні візерунки, але серед них заховано букви, які діти вже знають. Попросіть навести ці букви олівцем /фломастером/ ручкою.

IV. Екскурсія «Ознаки зими у природі»

Екскурсію можна провести у формі квесту на шкільному подвір’ї. Станціями можуть бути різні об’єкти на місцевості (хвойне дерево, листяне дерево, кущ). Біля кожної станції (на гілці чи у дуплі дерева, під кущем чи під деревом, у пеньку) залишіть заздалегідь підготовані конверти (коробки, пакетики) із такими запитаннями:

- Як змінилися взимку хвойні дерева?

- Як змінилися взимку дерева і кущі?

- На яких деревах залишилося листя? Якого воно кольору? На якому дереві листя залишилося найбільше?

- Що відбувається, коли віє вітер?

- Опишіть бруньки на деревах.

- Чи є сніг? Послухайте, як скрипить сніг під ногами.

- Як виглядають сніжинки? Розгляньте сніжинки за допомогою лупи. Запам’ятайте, як вони виглядають - у класі замалюйте в альбом.

- Чи є на вулиці іній, паморозь, лід, бурульки?

Діти відшукують станції за вашими підказками (наприклад, „холодно-тепло”) і відповідають на запитання.

(Джерело інформації: Дарія Біда «Чарівна книга природи для вчителя»)

V. Визначення “кольорів зими”. Бесіда “Що змінилося довкола?”

Прочитайте дітям вірш Г алини Джемули «Зима у місті»

Зима у місті

Пада, пада безліч літ

Білий сніг на білий світ.

...Шумувало недарма –

В місто в’їхала зима.

Враз слухняне помело

Гори снігу намело.

Він - неначе білий птах

Повсідався на дахах.

Білосніжні подушки

Повлягались на лавки.

Зачепились за гілки

Вати білої шматки.

І машини, й машинята

Одяглися в білі шати.

Ще й з’явилась відучора

Біла шапка в світлофора.

А ялиночка маленька –

Мов Снігуронька біленька.

Галина Джемула

- З чим автор вірша порівнює сніг?

- Чи є у цього вірша колір? Який? Чому?

- Які прикмети зими ви знаєте?

- Який колір у зими? Чому?

(Джерело інформації: Літературна студія «Зимова розмова» журналу для дітей «Джміль»; https://jmil.com.ua/2014-6/litstudio)

Покажіть дітям репродукції картин / світлини малюнки, на яких яскраво зображено особливості зими як пори року і проведіть бесіду за їхнім змістом.

Орієнтовні запитання для бесіди:

- Чи однакова зимова погода зображена на картинах? Поясніть свої думки.

- Які кольори можна назвати «зимовими»?

Зверніть увагу на колір снігу. Чи завжди він чисто білого кольору?

VI. «Хто робить сніг?» Виготовлення штучного снігу. «Снігова математика»

Зверніть увагу учнів на те, що сніжка, яка була в коробці, розтанула. Обговоріть, що вплинуло на цей процес.

Запитайте дітей, чи знають вони, хто робить сніг?

Повідомте, що люди навчилися робити штучний сніг. Запитайте, чи бачили діти штучний сніг і де саме.

Запропонуйте дітям самостійно зробити штучний сніг. Для цього підготуйте необхідні складники: крохмаль (кукурудзяний, картопляний) та олію (дитяча, соняшникова, рапсова...). Для того, щоб зробити штучний сніг, необхідно до крохмалю поступово влити олію і перемішати. Сніг на дотик стає крихким, як кінетичний пісок, але чудово ліпиться в кульки.

Проведіть з дітьми «снігову математику»

- Зліпіть кожен по одній сніжці.

- Полічіть у прямому (зворотному) порядку, скільки всього сніжок є у групі.

- Скільки сніжок потрібно ще зліпити, щоб їхня загальна кількість становила 10? Зліпіть відповідну кількість.

- Викладіть на парті 4 сніжки. Справа від них викладіть таку кількість сніжок, щоб їх загальна сума складала 10. Утворіть відповідну рівність:

- Викладіть зліва 7 сніжок, а справа - 3. На скільки більше сніжок справа? На скільки менше сніжок зліва?

- Один сніговик складається із трьох сніжок. Скільки сніговиків можна виготовити зі сніжок, що ви маєте? Скільки всього сніжок у трьох сніговиках? Скільки сніжок залишиться?

VII. Визначення “сюрпризів зими”. Гра «Передай сніжку»

Запитайте дітей, чи знають вони, які сюрпризи, крім снігу, готує нам зима. Попросіть їх озвучити, передаючи сніжку один одному.

Якщо це можливо, записуйте слова, які називають діти, друкованими буквами з метою створення тематичного словника тижня.

Попросіть дітей проаналізувати, чи всі сюрпризи зими є приємними.

VIII. Моделювання життєвих ситуацій для запобігання негативних наслідків шкідливих “сюрпризів зими”

Розгляньте з дітьми малюнок та розкажіть, як по-різному можуть ставитися до тих самих зимових явищ різні люди і тварини. Уявіть себе кимось із запропонованих персонажів та розкажіть про своє ставлення до зими від його імені.

Ожеледиця. Що сказали б про ожеледицю бабуся Наталя Володимирівна, дівчинка Надійка, лікар Іван Денисович?

Рано темніє надворі. Як про це міркують злодій Буркотило, поліцейський Ловищенко, мама Даринки і Івасика?

Сніг. Як ставляться до снігу двірник дядько Василь, хлопчик Назар, ворона?

Мороз. Що відчувають бездомний песик, пташка?

(Джерело інформації: Літературна студія «Зимова розмова» журналу для дітей «Джміль»; https://jmil.com.ua/2014-6/litstudio)

Покажіть дітям мнемотаблиці і попросіть скласти речення за їх змістом.

Обговоріть із дітьми кожну описану ситуацію. Зверніть увагу на те, яку просту першу допомогу можна надати в кожному конкретному випадку.

· Запропонуйте пограти у гру “Одягни ляльку на прогулянку”.

Розподіліть дітей на групи і дайте кожній групі дітей силует ляльки, фетр різного кольору, клей, ножиці. Попросіть дітей «одягнути» ляльку на зимову прогулянку.

Зробіть виставку дитячих робіт. Обговоріть, чи вдалося кожній групі виконати завдання / чи «не замерзне» лялька на прогулянці в холодну пору року?

ІХ. Підведення підсумків заняття. Обмін враженнями

Підсумовуючи, учитель/ учителька запитує учнів про таке:

- Який сюрприз ви б хотіли отримати? Чому?

- Що приємніше: самому робити чи отримувати сюрприз?

- Що тобі найбільше запам’яталося сьогодні?