МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 12. ТЕМА: «ПРИГОДИ КРАПЕЛЬКИ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Де є вода в природі?

· Якою буває вода в природі? Як вона мандрує?

· Навіщо потрібна вода? Що станеться, якщо її не буде?

· Як берегти воду?

Завдання дванадцятого тижня:

1. Формувати уявлення про розподіл води на Землі.

2. Навчити досліджувати деякі властивості води.

3. Формувати розуміння значення води для рослин, тварин, людини.

4. Виробляти навички економного використання води.

5. Ознайомити учнів з відповідними творами мистецтва та медіа.

6. Формувати здоров’язбережну компетентність.

7. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

8. Формувати уміння використовувати малюнки, схеми для ілюстрування арифметичних дій (додавання/віднімання).

Очікувані результати дванадцятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· назви водойм свого краю;

· властивості води (прозора, без запаху, займає форму посудини, без смаку);

· як «мандрує» вода;

· як економно використовувати воду;

· як дбайливо ставитися до водних багатств;

та вмітимуть:

· пояснити значення води у природі та житті людини;

· досліджувати деякі властивості води;

· розпізнавати за малюнками види водойм свого краю;

· описувати свої враження від почутого, побаченого;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· дотримуватися безпечних прийомів праці.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось/ )

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком книжки та ілюстраціями

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак

Розгадує та створює ребуси

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає в словах відомі букви

Записує під диктування слова з відомими літерами

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм)

Називає учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Позначає на письмі м’якість приголосного звука за допомогою м’якого знака (кінець слова, перед твердим приголосним звуком, перед голосним звуком [о]: ЛАНЬ, МАЛЬВА, ЛЬОН)

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

ДРАМАТИЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі сюжетно-рольової гри (наприклад, «Йдемо у похід» тощо)

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав/брала участь

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить до 9 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа (1-9) - словами і цифрами

Утворює числа 2-9 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 9, використовуючи знаки >, <, =

Знаходить число за даним відношенням "більше на ...", "менше на ..."

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-9

Ілюструє додавання та віднімання за допомогою малюнків/ схем

Обирає малюнок /схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить суму (додає), різницю (віднімає) зручним для себе способом у межах 9, зокрема й користуючись предметами або засобами, які їх замінюють (наприклад, на пальцях)

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Впізнає на циферблаті годинника час ("дев'ята година")

Будує відрізок заданої довжини (1-9 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 9 см)

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинника

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Відтворює досліджувані геометричні форми (вирізає, наклеює, малює, моделює та ін.), використовуючи для цього не лише готові геометричні фігури і тіла, а й упізнані у предметах навколишнього світу

Встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо), використовуючи математичну лексику

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Вирішує, що він / вона хотів / -ла б дослідити; визначає, які органи чуття знадобляться для обраного дослідження

Пояснює, навіщо він / вона виконує певні дії, спостерігаючи за природними об’єктами/явищами або експериментуючи з ними

Передбачає, якого результату досліджень він/ вона очікує

Розрізняє послідовні дії в спостереженні / експерименті

Розпізнає найпростіші матеріали, засоби, обладнання, прилади тощо, що їх можна застосувати

Провадить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди

Застосовує за потреби найпростіші матеріали та прилади

Описує як вода перетворюється на пару або лід / сніг

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Використовує інформацію, отриману з різних джерел (книги, фільми тощо)

Запитує, щоб довідатися більше

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами, за допомогою цифрових аудіо-, відео-, фотопристроїв

Розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування

Я У ПРИРОДІ

Описує об’єкти природи своєї місцевості за певними ознаками

Розпізнає об’єкти довкілля (за кольором, смаком, формою, звуком тощо)

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

Формулює запитання про все, що цікавить

4

Технологічна

Групує об’єкти, дає назву групі

Переводить задачу / проблему з однієї форми в іншу

Добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання паперу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.

Організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)

Демонструє іншим результати власної діяльності

5

Інформатична

Я У СВІТІ ІНФОРМАЦІЇ

Досліджує сприйняття інформації різними органами чуття

Дає прості відповіді на запитання

Читає та пояснює запропоновані прості схеми і / або інформаційні знаки й табло в місцях перебування

Відповідає на запитання за даними таблиці, схеми

МОЯ ЦИФРОВА ТВОРЧІСТЬ

Презентує ідеї та / або результати своєї діяльності за допомогою малюнків, текстів, музики тощо

Робить фотографії, знімає відео, фіксує звуки, слухає тексти з альтернативних джерел (аудіокниги)

З допомогою інших формулює висновки щодо вирішення / чи невирішення проблеми

КОМУНІКАЦІЯ І СПІВПРАЦЯ

Користується різними джерелами інформації (книги, альбоми, запитання до друга тощо)

Передає зміст та порівнює інформацію, отриману з веб- джерел для навчальних потреб

Прагне використовувати ІТ з навчальною метою

Я І ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ

Оцінює переваги цифрових пристроїв для збирання даних

Коректно реагує на висловлювання, з яким не погоджується

БЕЗПЕКА

Описує доцільні дії в разі небезпечної ситуації з водою

Визначає коло осіб, які можуть надати допомогу в разі небезпеки

Описує приклади діяльності служб допомоги в небезпечних ситуаціях та ідентифікує їх телефони

ЗДОРОВ’Я

Описує залежність між фізичною активністю та потребою у воді

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

6

Соціальна і здоров’язбережна

Пояснює важливість впливу питної води на організм

Дотримується правил щодо догляду за своїм тілом, одягом, особистими речами

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

7

Громадянська та історична

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Довідується (з легенд, від старших людей) про походження місцевих назв населених пунктів і географічних об’єктів

Я СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Пояснює, чому потрібно дотримуватися встановлених правил

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

8

Мистецька

Малює графічними матеріалами, фарбами; добирає формат залежно від задуму

9

Фізкультурна

Застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

Де є вода в природі?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

«Знайомство з краплиною води»

Вправа «Комплімент краплині»

З увагою сприймає усні репліки вчителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання) й доречно реагує на усну інформацію

Ділиться своїми почуттями та емоціями від побаченого.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-1

ІІ.

Утворення рівностей на основі знання про склад числа

Утворює рівності на основі знання про склад числа 9

2 МАО 3.3-3

ІІІ.

Впізнавання і називання водойм. Розповідь про водойми рідного краю.

Вправа «Де живе вода?»

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання.

Проводить (самостійно або в групі) прості спостереження / досліди.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Лічить до 9 в прямому і зворотному порядку Порівнює числа в межах 9, використовуючи знаки <, >, =

Спілкується з учителями, однокласниками

2 МОВ 1.1-1

2 СЗО 4.4-6

2 ПРО 1.4-1

2 МОВ 1.7-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-3

2 СЗО 4.4-1

IV.

Робота з текстом

Сприймає монологічне висловлення й використовує усну інформацію з конкретною метою

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Малює ілюстрацію до художнього тексту (легенда)

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику і несловесні засоби

Довідується (з легенд, від старших людей) про походження місцевих назв населених пунктів і географічних об’єктів

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 2.6-1

2 МОВ 1.7-1

2 ГІО 3.3-6

V.

Руханка «Струмочок»

Застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час прогулянок, екскурсій, відпочинку, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

2 ФІО 1.3-1

VI.

Гра «Де сховалась краплинка?»

Використовує інформацію, отриману з відомих йому та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Представляє інформацію графічно (рисунки, схеми, таблиці)

2 ПРО 2.1-1

VII.

Рефлексія.

Розповідає про те, що його/її вразило, схвилювало

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

2 МОВ 1.6-3

2 СЗО 2.2-8

І. Ранкова зустріч «Знайомство з краплиною води»

1. Гра «Компліменти»

Запитайте, чи знають діти, що таке «комплімент». Вислухайте їх. За потреби поясніть значення цього слова, наведіть приклади.

Комплімéнт - це особлива форма похвали, поваги, визнання або захоплення, люб'язності, приємні слова.

Компліменти допомагають встановлювати добрі стосунки з іншими людьми.

Учні сідають в коло, беруться за руки. Гру починає учитель. Він обертається до одного з учнів і, дивлячись йому у вічі, говорить кілька добрих слів або хвалить за щось. Учень повинен відповісти: «Дякую, мені дуже приємно!». Потім він дарує комплімент своєму сусідові і так по колу.

Запитайте, що вони відчували. Чи було їм приємно? Чому люди люблять компліменти?

2. Визначення проблем тижня. Вправа «Комплімент краплині»

На дошці малюнки або відео крапельки.

Попросіть учнів сказати крапельці комплімент і поставити запитання: «Про що ви хотіли б запитати краплину?». Вислухайте запитання учнів. Зафіксуйте їх на листках паперу. Конкретизуйте питання (Де є вода в природі? Якою буває вода в природі? Як мандрує вода? Що станеться, якщо не буде води? Навіщо потрібна вода? Як берегти воду?). Поясніть, що відповіді на ці питання ми отримаємо упродовж тижня.

ІІ. Утворення рівностей на основі знання про склад числа 9

2.1. Запропонуйте дітям під кожною хмаринкою домалювати стільки крапельок, щоб їх загальна кількість дорівнювала 9 (Додаток 1).

2.2. Утворіть відповідні рівності та запишіть їх.

ІІІ. Впізнавання і називання водойм. Розповідь про водойми рідного краю. Вправа «Де живе вода»

3.1. Об’єднайте учнів у пари. Розставте на столі картинки, фотографії, малюнки з водними об’єктами (море, річка, озеро, океан, криниця, ставок, джерело, струмок, болото тощо (Додаток 2). Запропонуйте кожній групі вибрати ту картинку, яка найбільше сподобалася і розповісти про неї. Запитайте, чи доводилося їм бачити такі краєвиди у природі. Де саме? Картинку учні прикріплюють на дошці під відповідним словом (на дошці будиночки з надписами).

Попросіть учнів, використовуючи малюнки, прикріплені на дошці, узагальнити інформацію і відповісти на питання «Де живе вода?»

3.2. Узагальніть інформацію.

Вода займає більшу частину землі. Це можна побачити, якщо поглянути на глобус. На ньому переважає блакитний колір. Ним позначають водні простори океанів і морів. На суходолі вода міститься у річках, озерах, ставках і джерелах. У ґрунті також є вода. Під поверхнею землі ховаються підземні води. Тіла тварин і людей, рослини також частково складаються із води.

3.3. Поцікавтеся, чи були діти на річці, озері чи на морі. Попросіть їх розказати про свої враження. Що їм особливо сподобалося. Запропонуйте їм намалювати якусь водойму.

3.4. Полічіть будиночки, у яких «живе» вода? Спробуйте полічити у зворотному порядку.

3.5. Порівняння чисел в межах 9 з використанням відповідних знаків. Вправа «Веселі краплини. Де їх більше?».

Запропонуйте дітям розглянути малюнки і описати життєву ситуацію математичного змісту: маленькі краплинки випали з хмарки на землю і утворили калюжки. Порахуйте краплинки в кожній калюжці. Порівняйте їх кількість. Відповідну рівність /нерівність запишіть у спеціально відведеному для цього місці (Додаток 3).

(Вправу можна провести кілька разів, змінюючи умову).

IV. Робота з текстом

· Запитайте дітей, які моря омивають Україну (Чорне і Азовське), як називаються головні ріки України (Всього на території України 70 тис. річок). Які вони знають озера?

· Поцікавтеся, чи знають діти якісь легенди або перекази про походження назви річки/озера/моря.

· Прочитайте легенду про походження назви річки Дністер.

ДНІСТЕР

Колись у давнину тут, де тече Дністер, плюскотів маленький струмочок, а вздовж нього подекуди жили люди. Були поміж них мисливці й хлібороби. Вели вони свій незвичайний календар. Кожен день позначали на піску, що був на березі струмка, мітками. Що не день, то нова мітка. За ними люди знали, скільки днів залишилося, наприклад, до весни.

Але одного разу струмок розлився. Коли вранці вода спала, вийшли люди на берег, а позначок немає.

— Хто дні стер? — бідкалися люди.

— Та хто? Струмок дні стер.

— З того часу почали називати струмок, який дні стер, — Дністер.

Тепер це вже не струмок, а велика річка. А початок бере вона аж у Карпатах із-під могутнього дуба, де вода б’є догори водограєм.

· Запитайте, чи сподобалась їм розповідь. Запропонуйте намалювати ілюстрацію до легенди.

V. Руханка «Струмочок»

Учні розбиваються на пари, беруться за руки. Пари шикуються одна за одною. Вибирається один ведучий, який стає в кінець колони. Діти піднімають вгору зімкнуті руки, грає весела музика, а ведучий входить в утворений «тунель». Проходячи повз дітей, він вибирає одного і стає з ним на початок колони (струмочка). Учень, який залишився без пари, стає ведучим. Він біжить в початок колони і повторює дії попереднього гравця.

VI. Гра «Де сховалась краплина?»

Прикріпіть на дошці картинки, на яких зображено хмару, дощ, річку, веселку, росу, озеро, бурульку, сніжинку, іній (Додаток 4). На окремих картках надрукуйте загадки і слова-відгадки.

Запропонуйте дітям витягнути собі по одній картці, на якій є загадка.

Завдання: прочитати загадку і прикріпити картку під картинкою, яка є відгадкою. Розпізнати слово-відгадку і також прикріпити під відповідною картинкою (Додаток 5).

Крила розпустила і сонечко закрила. (Хмара)

Коли немає - чекають, а коли прийду - тікають. (Дощ)

Не кінь, а біжить, не ліс, а шумить. (Річка)

Від села аж до річки різнокольорові стрічки,

Хтось розвісив їх аж сім, з ними весело усім. (Веселка)

Намистиночки малі ніч згубила у траві.

Вранці сонечко встало намистиночки забрало. (Роса)

Хтось у лісі серед трав кругле дзеркало поклав,

Можна в дзеркало дивитись, можна і води напитись. (Озеро)

Попід дах серед зими всілись білі кажани

І донизу головою продрімали до весни. (Бурульки)

Наче срібні зірочки білосніжні квіточки

Із зимової хмаринки до землі летять... (Сніжинки).

Взимку у садах на вітах

Заіскрились білі квіти,

Хто цей диво-садівник,

Що зробив такий квітник? (Іній)

VII. Рефлексія

Запитайте дітей, чи цікавим був день. Що найбільше сподобалося? Що стривожило? Підсумуйте думки дітей, які були висловлені в останній вправі. Зробіть висновок про те, де вода є у природі.

Запропонуйте дітям поспілкуватися вдома з батьками про те, на яких водоймах вони відпочивали. Попросіть їх принести на наступний день фотокартки з місць відпочинку біля водойм для створення галереї.