МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 11. ТЕМА: «МОДА»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Що означає бути модним? Як виявляти свою неповторність?

· Хто створює модний одяг?

· Як змінюється мода?

· Чому здоровим бути модно?

Завдання одинадцятого тижня:

1. Організувати навчальні ситуації, щоб учні поділилися власними міркуваннями про те, що таке «мода» та «неповторність».

2. Формувати розуміння того, що кожна людина має право на вираження власної неповторності й не можна оцінювати людей за одягом.

3. Навчати зображувати почуту інформацію у вигляді моделей, малюнків.

4. Спонукати учнів до розповідей про те, що їх вразило, схвилювало, до переказування подій із власного життя.

5. Формувати здорові й корисні звички.

6. Навчати організовувати власне робоче місце, дотримуватися безпечних прийомів праці та правил безпечної поведінки.

7. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати одинадцятого тижня:

На кінець тижня учні вмітимуть:

· пояснювати, у чому їхня неповторність;

· переконувати про те, що не можна оцінювати людей за їхнім одягом;

· пояснювати, що кожен має право на вираження власного «Я», зокрема й через моду;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування;

· взаємодіяти в парах і групах для досягнення навчальних цілей;

· порівнювати і впорядковувати об’єкти за однією або декількома ознаками;

· висловлювати власну думку, відповідати на поставлені запитання;

· ділитися своїми почуттями та емоціями від прослуханого та почутого;

· дбайливо ставитися до свого здоров’я;

· творити модні речі.

№ п/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, прохання, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Обговорює гру, у якій брав участь (як відбувалася гра? Чи отримали задоволення від гри? Якщо ні, то що цьому перешкодило?)

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Дотримується норм спілкування, використовує ввічливі слова Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Створює схематичні малюнки до тексту

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту, створює

аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає вголос короткі тексти з метою отримання інформації

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, наприклад: піктограми з правилами гри

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає в словах відомі букви

Позначає приголосні звуки буквами на письмі («М», «Д»)

Відтворює графічні знаки за зразком

Записує під диктування слова з відомими літерами

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів

Називає зображених на світлинах (малюнках, у мультфільмі) учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Творить нові слова, замінюючи звук у слові

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

Позначає звуки буквами на письмі

Досліджує значення слів

Розгадує ребуси

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Бере участь у сюжетно-рольовій грі, використовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі сюжетно-рольової гри

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить до 8 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа (1-8) - словами і цифрами

Утворює числа 2-8 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 8, використовуючи знаки >, <, =

Знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього

середовища з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-8

Розуміє конкретний зміст дій додавання і віднімання

Обирає схему для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Впізнає на циферблаті годинника час («восьма година»)

Будує відрізок заданої довжини (1-8 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 8 см)

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинника

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ РОБОТА З ДАНИМИ

Збирає дані, що відображають конкретну життєву ситуацію на основі запропонованого опитувальника (два-три запитання).

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Запитує, щоб довідатися більше

Добирає відомості / дані з різних джерел інформації

Я У ПРИРОДІ

Пояснює, як змінюється поведінка тварин напередодні зими

Доглядає за улюбленими тваринами

Порівнює свійських та диких тварин

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

4

Інформатична

Знаходить схожі і відмінні їх властивості

Групує об’єкти

5

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання паперу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування)

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих (використання технологічних карт)

Описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів / -ла досягти

Виготовляє виріб

Демонструє іншим результати власної діяльності

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

Знайомиться з професіями дизайнера, моделі, швачки та інших, що пов’язані з модою

6

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Усвідомлює можливі небезпеки, що можуть очікувати людину в довкіллі

ЗДОРОВ’Я

Спілкується з учителями, однокласниками

Порівнює вплив різних емоцій на себе та інших

Пояснює вплив здорової поведінки та корисних звичок на здоров’я

Усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших

Пояснює, як харчування впливає на здоров’я людини

Підтримує та приймає інших

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди

Пояснює, що не можна оцінювати людини за її матеріальним станом

Пояснює значення матеріальних цінностей

Пояснює, що не всі потреби можуть бути задоволені через обмеженість ресурсів

7

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА

Досліджує і представляє неповторність кожної людини Встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні, бо вони - люди

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Встановлює, чим його / її дитинство відрізняється від дитинства старших родичів

Пояснює, що життя кожного покоління неповторне

Формулює запитання до батьків, інших родичів про історію родини

Переповідає (усно / письмово) відповіді на ці запитання

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

8

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

Сприймає твори мистецтва, які подобаються

Ділиться емоціями від сприймання мистецьких творів

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Малює графічними матеріалами (олівцями, фломастерами, крейдою, фарбами тощо)

Експериментує з кольорами, формами тощо

Придумує образи і створює їх різними знайомими засобами художньої виразності

КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО

Презентує результати власної творчості перед однолітками

Описує зміни власних емоцій

Бере участь у мистецьких заходах

9

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконує руханки

СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)

Що означає бути модним? Як виявляти свою неповторність?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч. Привітання.

Гра «Модний показ»

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Залучає людей, зокрема й тих, які відрізняються від нього/ неї, до спілкування, гри, навчання

Виконує запропоновану роль в мікрогрупі (команді), погоджується із рішенням команди

Лічить до 8 в прямому і зворотному порядку

2 МОВ 1.7-1

2 ГІО 7.2-3

2 ГІО 7.2-1

2 СЗО 4.4-7

2 МАО 3.1-2

ІІ.

Визначення теми інтегрованого тижня.

Гра «Банани».

Що таке мода?

Досліджує і представляє неповторність кожної людини

Встановлює, що, попри неповторність кожного, всі люди рівні, бо вони - люди

Розгадує ребуси

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для обговорення усної інформації

Пояснює значення матеріальних цінностей

Пояснює, що не всі потреби можуть бути задоволені через обмеженість ресурсів

Переконує у важливості поваги до інших

Пояснює, до кого можна звернутися по допомогу, якщо когось ображають або принижують

2 ГІО 6.3-1

2 ГІО 6.3-22

2 МОВ 4.2-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.2-1

2 МОВ 1.2-2

2 СЗО 4.5-3

2 СЗО 4.5-4

2 ГІО 6.2-1

2 ГІО 6.2-2

ІІІ.

«М - як мода».

Написання букви «М»

Позначає приголосний звук [м] буквою на письмі

2 МОВ 4.1-4

IV.

Перегляд мультфільму про моду

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільми)

Називає зображених у мультфільмі учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику

Спілкується з учителями, однокласниками

2 МОВ 2.5

2 МОВ 2.5

2 МОВ 1.7-1

2 СЗО 4.4-1

V.

Створення колажу «Модно - це...»

З увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань; організовує безпечне робоче місце з допомогою дорослих (використання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами)

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Виготовляє виріб у групі, використовуючи папір, клей, ножиці

2 МОВ 1.1-1

2 ТЕО 2.1-1

2 ТЕО 1.2-1

2 ТЕО 4.1-2

VI

Презентація створених робіт. «Галерея колажів»

Демонструє іншим результати власної діяльності; описує, спираючись на запитання дорослих, чого хотів / -ла досягти

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

2 ТЕО 1.5-1

2 ГІО 7.2-3

VII

Підведення підсумків заняття.

Інтерактивна вправа «Оберипозицію»

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Дотримується норм спілкування з людьми різного віку, використовує ввічливі слова

2 МОВ 1.2-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.8-2

І. Ранкова зустріч

· Привітайтеся з учнями. Обговоріть свіжі приємні новини класу.

· Пограйте з дітьми у гру «Модний показ».

Підготуйте необхідний реквізит: «безпечні» окуляри, окуляри від сонця капелюхи, шапки, віночки, кепки тощо. Запропонуйте вісьмом особам із класу обрати «модний додаток» та продемонструвати на середині класу те, що він/ вона модні побавившись у «модний показ».

Подякуйте за показ мод і запитайте в усіх учнів, чи хотіли б вони бути модними? Чому?

Принагідно полічіть учнів, які взяли участь у показі, реквізит тощо. Скажіть, що люди, які демонструють одяг, називаються моделями. І це не просто зацікавлення, а серйозна професія.

ІІ. Визначення теми інтегрованого тижня. Гра «Банани». Що таке мода?

· Запишіть на дошці ряд букв:

· Попросіть дітей у поданому ряді букв викреслити ті, які повторюються.

· Із букв, що залишились, прочитайте слово — тему тижня.

· Після визначення теми інтегрованого тижня проведіть з дітьми роботу на називання звуків у слові — відгадці, поділ їх на голосні та приголосні, визначення кількості складів.

Запитайте в учнів, що для них означає бути модним? Запропонуйте скористатись інтерактивною вправою «Мікрофон» та поданими нижче ілюстраціями.

Довідайтеся в дітей, чи модно бути оригінальним та неповторним і виражати своє «Я» по-різному (див. останнє фото).

· Запропонуйте учням послухати одну життєву історію й обговорити її.

Як один хлопчик став законодавцем моди

На світі жив-був один хлопчик. Дуже розумний хлопчик і трохи самотній. Він був мрійником і винахідником, щоразу придумував цікаві ідеї й навіть не одну з них йому вдавалося втілити в життя. Щоправда, з практичними речами в житті хлопчикові не щастило. Він забував одягати однакові шкарпетки й часто приходив до школи в різноколірних. А ще із хлопчика сміялися однокласники за його незвичні окуляри, латки на рукавах та руде непричесано-кучеряве волосся.

Сьогодні звички цього хлопця майже не змінилися. Він так само може прийти на роботу в різних шкарпетках та в розтягнутому светрі. Однак тепер ніхто з нього не сміється. Хлопчик виріс, він став відомим винахідником, творцем Фейсбуку, керівником великої й відомої компанії та щедрим меценатом. І всі довкола прагнуть його наслідувати - надягати окуляри, щоб здаватися розумнішими, носити різні шкарпетки, щоб привертати до себе увагу, та розтягнуті светри, щоб здаватися розкутішим. Марк Цукерберг, який ніколи не цікавився модою, став її законодавцем.

Тому коли ти побачиш хлопчика чи дівчинку в незвичному одязі, не спіши глузувати. Пам’ятай, перед тобою, може, майбутній законодавець моди, який шукає себе і свій стиль, або байдужий до одягу винахідник, який теж шукає свій стиль, щоправда, в нових технологіях.

Мирослава Олійник

Обговоріть з учнями оповідання, попередньо пояснивши значення незрозумілих слів (меценат, законодавець, компанія, нові технології, Фейсбук):

1. Чи хлопчикові було образливо, коли з нього сміялися діти?

2. Чи можна вважати, що хлопчик був оригінальним та неповторним і через байдуже ставлення до одягу демонстрував своє «Я»?

3. Чи варто оцінювати людей за їхнім одягом? Чи траплялося тобі бути у схожій ситуації? Як ти діяв/-ла?

ІІІ. «М - як мода». Написання букви «М»

Ознайомте учнів із буквою «м» (можна скористатися відеопрезентацією, режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?v=Jmqid9QvRsM або https://www.youtube.com/watch?v=N7RXC8vWtMQ)

Запропонуйте її написати у повітрі, пальчиком на піску або на манній крупі (що насипана в коробці з-під цукерок) та на аркуші, а ще об’єднатися в пари та продемонструвати букву, взявшись за руки.

IV. Перегляд мультфільму про моду

Перегляньте разом з дітьми мультфільм про моду (наприклад, «Корисні підказки 2. Зустрічають за одежею», режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yFELDH9Mwb8).

Запитайте дітей про таке:

1. Чому вважають, що одяг може багато розповісти про людину?

2. Чому варто бути охайним і дбати про одяг?

Пригадай, у яких казках герої мали гарний та дорогий одяг, але були злими і непривітними, і навпаки, одягалися скромно й мали добру душу?

V. Створення колажу «Модно - це...»

· Розподіліть дітей на три групи та підготуйте для роботи кожної групи різноманітні журнали, листівки, ножиці, клей, великий аркуш паперу.

· Запропонуйте учням створити колаж «Модно — це........ » (наприклад, «Модно правильно харчуватися», «Модно займатися спортом», «Модно мати корисні звички», «Модно одягатися так, щоб підкреслювати власну неповторність»)

VI. Презентація учнівських робіт. «Галерея колажів»

· Розмістіть на стінах класу учнівські колажі. Попросіть одного представника групи залишитися біля своєї роботи і «захистити» її перед однокласниками.

· Діти вільно рухаються по класу, переходячи від одного колажу до другого, роздивляються та обговорюють їх.

VII. Підведення підсумків заняття. Інтерактивна вправа «Обери позицію»

Підведіть підсумки заняття, застосувавши інтерактивну вправу «Обери позицію»: прочитайте дітям твердження, відповідаючи на яке, вони можуть обрати позицію «так», «ні», «вагаюсь». Після кожного учнівського вибору запитайте дітей, чому вони саме так відповіли. Спонукайте їх обґрунтовувати своєї думки.

Можливі варіанти тверджень:

- Модним треба бути для того, щоб мати багато друзів.

- Не смітити у лісі - це модно.

- Курити цигарки - це модно.

- Займатися спортом - це модно.