МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 9. ТЕМА: «ІГРИ»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Які ігри бувають? Чому я люблю бавитися в різні ігри?

· У які ігри грали наші батьки?

· Навіщо потрібні правила гри?

· Чого навчає комп’ютерна гра?

Завдання дев’ятого тижня:

1. Розвивати творче мислення учнів, ознайомлюючи їх із різними видами ігор.

2. Організовувати взаємодію в парах та групах.

3. Формувати відповідальне ставлення щодо дотримання правил гри та етичних норм.

4. Допомагати дітям зрозуміти користь від різних ігор, передбачати ризики під час гри та враховувати їх.

5. Організовувати творчу діяльність учнів у грі.

Очікувані результати дев’ятого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· чому корисно бавитися;

· у які ігри бавилися їхні батьки;

та вмітимуть:

· пояснювати, чого навчають ігри, зокрема комп’ютерні;

· виявляти ризики гри та враховувати їх;

· розрізняти дитячі і недитячі комп’ютерні ігри;

· перемагати у грі і програвати, спираючись на етичні норми;

· організовувати гру та брати участь у ній;

· уважно слухати один одного в умовах безпосереднього спілкування й тактовно висловлювати свою думку;

· взаємодіяти в парах і групах для досягнення цілей;

· дотримуватись запропонованих правил або складати правила гри.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання

Ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Фантазує: створює нові правила до відомої гри

Досліджує особливості лічилки

Досліджує особливості забавлянки

Висловлює думку про те, як факти, думки із прочитаного текст можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях

Моделює свою поведінку в подібній ситуації

Пов’язує текст із власним досвідом, навколишнім світом та із раніше прочитаними текстами

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Записує елементарні повідомлення за допомогою малюнкового письма, піктограм, друкованих і писаних літер

Вправляється в написанні літер «і» та «и»

Використовує відповідний шрифт для написання

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі

Називає букви, які впізнає в записаних словах

Відтворює графічні знаки за зразком

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (комп’ютерна гра)

Називає учасників спілкування (наприклад, персонажів комп’ютерної гри), їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Розрізняє голосні (складотворчі) та приголосні звуки

Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків

Визначає звуки в слові з опорою на задану кількість звуків

Досліджує значення слів

Розгадує ребуси

Творить нові слова, замінюючи звуки у слові

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня)

ТЕАТРАЛІЗУЄМО

Використовує голос (тембр, темп, інтонація) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі

сюжетно-рольової гри

Обговорює сюжетно-рольову гру, у якій брав участь (як відбувалася гра?, чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило)

2

Математична

ЛІЧБА

Лічить до 6 в прямому і зворотному порядку

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, використовує лічилки тощо)

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Читає і записує числа (1-6) - словами і цифрами

Утворює числа 2-6 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа

Порівнює числа в межах 6, використовуючи знаки >, <, =

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-6

Обирає малюнок для ілюстрування арифметичної дії додавання (віднімання)

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Будує відрізок заданої довжини (1-6 см)

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 6 см)

Співвідносить цифру з її зображенням

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Розпізнає геометричні фігури - шестикутник

Створює моделі шестикутника з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки, тощо)

РОБОТА З ДАНИМИ

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

Представляє дані за допомогою простих піктограм та схем

3

Природнича

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Формулює запитання про все, що його/ її цікавить

Описує тварину

4

Технологічна

Планує послідовність технологічних операцій (робота з папером) з допомогою дорослих

Створює аплікацію

5

Інформатична

Складає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками

Погоджується або спростовує факт досягнення результату

Виправляє помилки у плані

Дотримується правил безпечної роботи під час користування цифровими пристроями

Повідомляє про своє самопочуття дорослим

Досліджує можливості пристроїв

Пояснює значення режиму дня для продуктивної роботи і відпочинку

6

Соціальна і здоров’язбережна

БЕЗПЕКА

Пояснює, як правила та їх дотримання впливають на безпеку в довкіллі, зокрема вдома, у школі

Розрізняє наслідки власної поведінки в різних життєвих ситуаціях

Пояснює, як безпечно і без шкоди для здоров’я поводитися в мережі Інтернет

ЗДОРОВ’Я

Усвідомлює важливість рухів та активної поведінки для себе та інших

ДОБРОБУТ

Пояснює, що кожен вчинок має наслідки, спираючись на приклади героїв ігор різних видів [2 СЗО 2.2-11]

Пояснює, що не можна оцінювати людини за її матеріальним станом

Намагається дотримуватися правил моральної поведінки під час ігор та розваг

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Виконує запропоновану роль у мікрогрупі (команді), погоджуюсь із рішенням команди

7

Громадянська та історична

Представляє довільним способом свої вподобання

Дотримується встановлених в освоєному громадському просторі (у школі, на вулиці, у парку, на дитячому майданчику тощо) правил

Виробляє (з однокласниками) з допомогою дорослих доброчесні правила взаємодії під час ігор та розваг

Описує узвичаєні правила життя своєї сім’ї / класу, пояснює їхнє значення для себе

Намагається дотримуватися домовленостей

8

Мистецька

Співає улюблені дитячі пісні (забавлянки)

Створює супровід (оплесками, шумовими музичними інструментами) до забавлянки

Описує свій задум

Пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум

Малює фарбами

Презентує результати власної творчості перед однолітками

9

Фізкультурна

Виконує різні ролі в ігрових ситуаціях

Застосовує рухливі ігри для розвитку фізичних якостей та під час навчання, задовольняючи потребу в руховій та ігровій діяльності

Переконує однокласників про користь від виконання фізичних вправ

Активно вболіває за результат команди

Дотримується правил чесної гри, вміє з честю перемагати і програвати

Дотримується безпечної поведінки під час ігор та розваг

Які ігри бувають? Чому я люблю бавитися в різні ігри?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч.

I. Привітання.

II. Створення у класі позитивного настрою.

Гра «Кубик запитань»

Уживає відповідну до ситуації спілкування лексику

Підтримує аргументами власні думки або спростовує їх

Лічить об’єкти навколишнього світу

Читає і записує числа 1-6 словами і цифрами

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-6

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 1.6-4

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-1

2 МАО 2.1-1

ІІ.

Розгадування ребуса для визначення теми тижня

Розгадує ребуси, експериментує з мовними одиницями

Визначає звуки у слові

Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків

Позначає голосний звук [і] буквою на письмі

2 МОВ 4.2-1

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 4.1-4

ІІІ.

Вправа «Попкорн» для називання улюблених ігор

Лічить об’єкти навколишнього світу

Співвідносить числа з числівниками від одного до п’яти

Досліджує особливості лічилки, використовує її у грі

Дотримується домовленостей

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-1

2 МОВ 2.2-7

2 ГІО 8.1-2

IV.

Ігрова діяльність учнів в осередках класу

Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2-6

Описує тварину

Сприймає монологічне висловлення

Дотримується безпечної поведінки під час ігор та розваг

Складає план дій для виконавця із точними та однозначними вказівками

Малює фарбами

Описує свій задум

Пояснює, наскільки вдалося втілити свій задум

Розпізнає шестикутник

Дотримується правил безпечної поведінки в різних ситуаціях

Визнає свою поразку, поважає тих, хто програв, дякує за гру супротивникові

2 МАО 2.1-1

2 ПРО 3.1- 8

2 МОВ 1.1-1

2 ФІО 3.2-1

2 ІФО 2.2-1

2 МИО 1.1-5

2 МИО 3.1-3

2 МИО 3.1-4

2 МАО 4.2-2

2 СЗО 2.4-2

2 ФІО 3.3-3

V.

Підведення підсумків заняття.

Рефлексія «Сонечко»

Розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало

Описує зміни власних емоцій, почуттів, настрою

Створює аплікацію

2 МОВ 1.6-3

2 СЗО 2.2-8

2 МИО 1.1-5

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

Привітайтеся. Запитайте в дітей, чи люблять вони бавитися? Якщо так, то скажіть, що маєте для них приємну новину — сьогодні гри буде більше, ніж звичайно. Роздайте кожному по одній картці, на якій записано цифру 1 або 2 або 3 або 4 або 5.

Запропонуйте дітям об’єднатися у пари так, щоб сума двох чисел дорівнювала 6. Попросіть дітей привітатися, коли відшукали свою пару.

2. Створення у класі позитивного настрою. Вправа «Кубик запитань»

· Принесіть до класу великий гральний кубик. Пограйтеся з дітьми в колі у гру «Кубик запитань»

Учитель розпочинає гру: кидає кубик в центр кола і, відповідно до комбінації, що випала на верхній грані кубика, читає запитання й дає відповідь на нього, а потім називає ім’я дитини, яка продовжує гру.

Гра продовжується доти, поки всі діти не кинуть кубик і дадуть відповідь на одне запитання.

Чому ти любиш бавитися?

Яка твоя улюблена лічилка?

Яка твоя улюблена гра? Чому

Чим ти любиш займатися у вільний час?

У які ігри ти любиш гратися сам, а в які — з друзями?

Яка твоя улюблена пора року для того, щоб грати в різні ігри? Чому?

ІІ. Розгадування ребуса для визначення теми заняття

Пригадайте з дітьми правила розгадування ребусів. Запропонуйте визначити тему тижня, розгадавши ребус.

· Після визначення теми заняття проведіть з дітьми роботу на називання звуків у слові — відгадці, поділ їх на голосні та приголосні, визначення кількості складів.

· Ознайомте учнів із буквою «І» (можна скористатися відеопрезентацією проекту «Віртуальна школа».

· Запропонуйте її написати у повітрі, пальчиком на піску або на манній крупі (що насипана в коробці з-під цукерок) та на аркуші.

ІІІ. Вправа «Попкорн» для називання улюблених ігор учнів

Повідомте учням, що в наступній вправі вони будуть «попкорном»: після запитання вчителя «Яка ваша улюблена гра / ігри?», учні дають відповідь, підстрибуючи догори. Учитель записує відповіді дітей на великому аркуші паперу або на дошці.

Поділіться з учнями, яка Ваша улюблена гра. Навчіть їх Вашої улюбленої лічилки, наприклад, «нескінченної»:

Раз і два — росла трава,

три, чотири — покосили,

п’ять — на сонечку сушили,

шість — в копичку поскладали,

сім — корівку годували,

вісім — молочко давала,

дев’ять — діток напувала,

десять — привела телятко,

починаймо все спочатку.

Раз і два — росла трава...

(Леся Вознюк)

· Попросіть, щоб вони записали числа, які почують у лічилці, а ще продемонстрували рухами ті дії, про які почули.

· Запропонуйте встати тим, кому дісталася одиниця, плеснути в долоні тих, хто одержав номер «два», підстрибнути догори «трійкам» і т.д.

ІV. Ігрова діяльність учнів в осередках класу

Запропонуйте дітям погратися в ігри в кожному з осередків. Приклади ігор в осередках класу:

Математичний осередок. Гра «Бінґо»

Кожна пара дітей отримує ігрове поле й набір фішок. Учитель проголошує математичну умову (напр., 4 + 2), а діти на ігровому полі закривають фішкою відповідний результат. Гра триває доти, поки одна пара дітей не викладе на ігровому полі горизонталь / вертикаль / діагональ. Переможці вигукують слово «Бінґо».

Осередок відкриттів. Гра «Впізнай тварину»

Розподіліть дітей на групи, запропонувавши дітям використати їхні улюблені лічилки. Кожній групі дайте гральний кубик та інструкцію до гри. Діти по черзі кидають кубик і, відповідно до комбінації, що випала на верхній грані кубика, малюють певну частину тіла тварини. Гра продовжується доти, поки одна з груп першою не намалює тварину.

· Попросіть дітей презентувати свою роботу та описати тварину. Введіть поняття «чесна гра», пояснивши, що в житті важливо вміти перемагати і програвати.

Спортивний осередок. Гра «Чарівник і зачаровані звірі»

Один із гравців - «чарівник», а всі решта - «зачаровані звірі». Чарівник стає на середину майданчика і 3 рази підкидає м'яч угору. В цей час «зачаровані звірі» розбігаються подалі від чарівника, але не перебігають меж майданчика. Спіймавши м'яч після 3-го кидка, «чарівник», не сходячи з місця, намагається влучити м'ячем в одного із зачарованих звірів. Якщо він не влучить, то піднімає м'яч і знову кидає його в будь-кого з гравців. Гравець, у кого «чарівник» влучив м'ячем, стає його помічником. Помічник піднімає м'яч, кидає його «чарівникові». Якщо «чарівник» кине м'яч помічникові, той сам кидає м'яч у зачарованих звірів. Гра закінчується, коли чарівник «відчаровує» усіх звірів.

Конструкторський осередок. Гра «Я — конструктор»

· Роздайте дітям деталі конструктора («LEGO»/ «Мозаїка»/ конструктор із дерева/металевий конструктор/магнітний конструктор) (на вибір).

· Запропонуйте дітям відтворити (створити) сюжетну гру, героєм якої є персонаж, створений із шести деталей конструктора.

· Попросіть дітей продемонструвати свою гру однокласникам.

Творчий осередок. Гра «Живі долоньки»

· Запропонуйте дітям обрати будь-яку фарбу і нанести її пензликом на долоню і пальці, а потім залишити відбиток на аркуші паперу. При цьому пальчики можуть займати різне положення, тобто бути зведеними або розведеними.

· Попросіть дітей уважно вдивитися у свій відбиток і спробувати побачити якийсь образ. За допомогою пензлика й фарб надайте образу завершений вигляд.

· Запропонуйте учням створити шестикутник за допомогою відбитків пальців. Запитайте, які особливості шестикутника. (Так само можна попросити учнів намалювати шестикутник у коробці з манною крупою.)

· Попросіть дітей придумати фантастичну історію, головним героєм якої міг би бути створений ними образ. Послухайте дитячі розповіді.

VII. Підведення підсумків заняття. З’ясування, яка гра є улюбленою для кожного учня. Рефлексія «Сонечко».

Запитайте в дітей, які ігри бувають? Чи є в них улюблені ігри й улюблені лічилки? Які вони? Чи хтось із дітей готовий показати свою улюблену гру або пояснити, як її виконувати.

· Прикріпіть на дошці круг жовтого кольору. Скажіть дітям, що це — сонечко, але воно розгубило свої промінчики на учнівських партах (на парті перед кожною дитиною покладіть «промінчик» та «хмаринку»)

· Попросіть дітей прикріпити на «сонечко» «промінчик», якщо заняття їм сподобалось. Якщо не сподобалось — «хмаринку». Запропонуйте дітям пояснити свій вибір.

[Джерело: http://faqukrs.xyz/osvita/ serednj u-osvitu-i-shkoli/113296-refleksij a-v-kinci-uroku-prikladi-po-fgos.html#i-7]

· Попросіть дітей вдома розпитати дорослих членів своєї сім’ї (батьків / дідусів або бабусь/ старших братів та сестер, хрещених тощо), у які ігри вони бавились у віці 6 — 7 років. Нехай учні попросять дозволу принести до школи свої улюблені іграшки, а ще краще — улюблені іграшки своїх батьків, якщо вони збереглися вдома. Обов’язково запропонуйте дітям розпитати в батьків, якими іграшками вони любили бавитися й чому.