МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 7. ТЕМА: «МИ - ПІДПРИЄМЛИВІ (осінній доброчинний ярмарок)»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чи кожна людина може бути підприємливою?

· Як знаходити ідеї та можливості?

· Як здійснити задумане?

· Як отримати добрі результати?

Завдання сьомого тижня:

1. Розвивати творче мислення, навички культури праці, уміння організовувати і планувати роботу, раціонально розподіляти свій час, самостійно приймати рішення.

2. Удосконалювати уміння спілкуватися, сприяти особистісному і соціальному розвитку.

3. Сприяти збагаченню словникового запасу та розумінню слів «підприємливий», «добро», «добродій/ка», «доброзичливість», «доброчинність», «добробут».

4. Стимулювати зацікавлення доброчинством (робити добрі справи). Формувати потребу бути доброчинцем.

5. Розвивати підприємливі якості та вміння.

Очікувані результати сьомого тижня:

На кінець тижня учні

знатимуть:

· що таке «підприємливість» і кого називають підприємливим/ою;

· що означають слова «добродій/ка», «доброзичливість», «доброчинність», «доброчесність», «добробут»;

· чому люди купують і яку користь (цінність) шукають.

та вмітимуть:

· ставити запитання;

· генерувати і відстоювати власні ідеї у загальній дискусії класу або в групі;

· висловлювати пропозиції щодо спільних дій на основі ідей (згенерованих самотужки або групою);

· приймати в групі спільне рішення;

· організовувати спільну діяльність у групі;

· планувати свій час у процесі спільної праці.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння


1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО


З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі; 2 МОВ 1.1-1.

Обговорює сюжетно-рольову гру, в якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри? якщо ні, то що цьому перешкодило); 2 МОВ 1.1-1.

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось), 2 МОВ 1.1-2;

- ставить запитання до усного повідомлення й відповідає на запитання, 2 МОВ 1.2-1;

- ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого висловлення (казка, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось), 2 МОВ 1.8-1;

- уживає форму кличного відмінка іменника для звертання на ім’я до іншої особи, уживає ввічливі слова, 2 МОВ 1.8-2;

- уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо) 2 МОВ 1.7-1;

- вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення, 2 МОВ 1.6-2;

- спостерігає за діалогом, де висловлюються різні погляди на предмет обговорення, робить висновки про важливість уважного ставлення до інших та потребу подивитися на річ з різних боків, 2 МОВ 1.6-3;

- ділиться своїми почуттями та емоціями від прослуханого та побаченого, 2 МОВ 1.8-1;

- розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало, 2 МОВ 1.6-3.
ЧИТАЄМО
добирає малюнки, мелодії, співзвучні за настроєм до настрою художнього тексту (вірш), 2 МОВ 2.6-4;

малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо), 2 МОВ 2.6.-1.
ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО
- записує елементарні повідомлення за допомогою умовних позначок для слів-назв предметів, дій, ознак, 2 МОВ 3.1-4;

- розгадує та створює ребуси, 2 МОВ 3.1-4;

- підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі, 2 МОВ 3.1 - 4

- називає в словах відомі букви, 2 МОВ 3.1-4;

- відтворює графічні знаки за зразком, 2 МОВ 3.1-4.
ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА
- висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіатекстів (дитячий журнал), 2 МОВ 2.5-5;

- називає зображених на світлинах (малюнках, у мультфільмі) учасників спілкування, їхні дії та ознаки дій; робить висновок про настрій, емоції учасників спілкування, 2 МОВ 2.4-8;
- створює прості медіапродукти (листівка, запрошення тощо), 2 МОВ 3.1-4.
ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ
- розрізняє голосні (складотворчі) та приголосні звуки, 2 МОВ 4.1-1;

- визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків, 2 МОВ 4.1-1;

- визначає звуки в слові з опорою на задану кількість звуків, 2 МОВ 4.1-1;

- розрізняє глухі та дзвінкі приголосні звуки, 2 МОВ 4.1-1;

- розрізняє тверді та м’які парні приголосні звуки, 2 МОВ 4/1-1;

- розрізняє звичайні за довготою приголосні звуки та подовжені приголосні звуки, 2 МОВ 4.1-1;

- творить нові слова, замінюючи звук у слові, 2 МОВ 4.2-1;

- вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня), 2 МОВ 4.1-2.
ДРАМАТИЗУЄМО
- використовує голос (тембр, темп, інтонацію) і мову тіла (міміку, жести, рухи) для створення образу в процесі рухливої гри (наприклад, «Пташки у гніздечках»), 2 МОВ 1.7-3.


2

Математична

ЛІЧБА
Лічить до 5 в прямому і зворотному порядку.
Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо).

ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ
Читає і записує числа (1—5) - словами і цифрами.

Утворює числа 2—5 прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа. Порівнює числа в межах 5, використовуючи знаки >, <, =.

Співвідносить кількість елементів у групі об’єктів навколишнього середовища з відповідним числом і навпаки. Утворює рівності на основі знання про склад чисел 2—5.
ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН
Впізнає на циферблаті годинника час («п’ята година»).

Будує відрізок заданої довжини (1-5 см).

Вимірює довжину предметів або відрізків (довжиною до 5 см).

Співвідносить цифру з її зображенням на лінійці, монетах, купюрах, циферблаті годинника.
ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ
Розпізнає геометричні фігури - п’ятикутник.

Створює моделі п’ятикутника з підручного матеріалу (пластиліну, глини, соломки тощо).

Розпізнає серед тверджень правильні або неправильні самостійно чи за допомогою однокласників, дорослих.

Обґрунтовує власну думку.
РОБОТА З ДАНИМИ


3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ
- добирає відомості / дані з різних джерел інформації;

- розповідає про власні емоції, які виникають під час спостереження та експериментування.
Я У ПРИРОДІ
Дотримується правил безпечної поведінки в довкіллі та пояснює ці правила іншим.
Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ
- формулює запитання про все, що його / її цікавить;
- використовує інформацію, отриману з відомих та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо);

- пояснює, що не всі матеріали, створені людиною, корисні для довкілля;

- запитує, щоб довідатися більше.


4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА
Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати.
Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ
Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань.
МІЙ ПОБУТ
Разом з дорослими планує та реалізовує найпростіші трудові дії.


5

Соціальна і

БЕЗПЕКАздоров’язбережна

Дотримується правил безпеки при виконанні завдань.

Ставиться з повагою до інших осіб.
ЗДОРОВ’Я
Розрізняє різні способи використання часу (навчання, гра, відпочинок).
Встановлює дружні стосунки з дітьми своєї та іншої статі.
Виконує запропоновану роль, погоджується із рішенням групи.

ДОБРОБУТ
Шукає можливості, щоб допомогти іншим.

Знаходить приклади ідей, що мають цінність для нього та інших.

Демонструє, що прагне довідатись про щось нове.

Розрізняє справи, які добре вдаються, та справи, які не вдаються.

Пояснює важливість добрих вчинків для людини та довкілля.

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри.

Пояснює, чому людині потрібна доброчинність.

Розпізнає поведінку, яка показує сумлінність, чесність відповідальність.

Пояснює, яка діяльність приносить радість і користь (створення цінності для людей).

Спілкується з батьками, вчителями, однокласниками. Розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало.

Визначає послідовність кроків для виконання отриманого завдання.
Підтримує та приймає інших.

Визначає свої потреби, бажання, інтереси та цілі.


6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА


- розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому;

- аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому / їй неповторності.
Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ
- надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку;

- уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свої погляди, шануючи гідність інших;

- переконує у важливості поваги до інших, спираючись на власний досвід і доступні джерела (почуте, прочитане);

- пояснює, до кого можна звернутися за допомогою, якщо когось ображають або принижують;

- обстоює думку, що не треба замовчувати прояви негідної поведінки інших;

- переповідає (усно / письмово) відповіді на ці запитання.
Я - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ І ЄВРОПЕЄЦЬ
- представляє зібрані відомості доступними виражальними засобами.
МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ
- розповідає про видатних історичних осіб / сучасників, життя і діяльність яких пов’язані з місцевою громадою.


7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА
Сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих ті слова, які співзвучні особистим емоціям та враженням.

Характеризує мелодії пісень персонажів мультфільму, визначає темп музики (повільно, помірно, швидко).

Обговорює з однолітками свої враження від мистецтва, проблемні питання; описує своє розуміння, пояснює свою позицію; пояснює вчинки персонажів на основі переглянутого твору та власного досвіду.

Співає вивчені дитячі пісні (зокрема, музичний фольклор) у відповідному настрої, характері.

Дотримується правил співу (постава, дихання, інтонація).

Виконує нескладні ролі в інсценізаціях.

Рухається в ритмі й темпі музики, узгоджує свої рухи з музичним супроводом (співом).

Сприймає твір мистецтва, добираючи із запропонованих ті слова, які співзвучні особистим емоціям та враженням.

Характеризує мелодії пісень персонажів мультфільму, визначає темп музики (повільно, помірно, швидко).

Малює графічними матеріалами, фарбами.

Презентує результати власної творчості (демонструє власні твори образотворчого мистецтва) перед однолітками.

Співає улюблені дитячі пісні.
Уважно сприймає твір мистецтва, виявляє свої враження від нього різними художніми засобами (звуками, кольорами, лініями, мімікою, рухами).

Працює (вирізує, конструює) з папером.

Дотримується правил техніки безпеки.

Не боїться представляти результати діяльності.
КОМУНІКАЦІЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО


8

Фізкультурна

БАЗОВА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Бере участь у рухливих іграх.
СПЕЦИФІЧНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ПОВ’ЯЗАНА З ВИДАМИ СПОРТУ

ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ (РУХЛИВІ ІГРИ ТА ЕСТАФЕТИ)


Чи кожна людина може бути підприємливою?

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс конкретного

очікуваного результату

І.

Ранкова зустріч «Як вітатися і спілкуватися»

(Учні обирають свій спосіб привітання)

Сприймає усну інформацію, доречно реагує на усні репліки вчителя й однокласників.

Уживає форму кличного відмінка іменника для звертання по імені до іншої особи, уживає ввічливі слова. Вступає в діалог, підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення.

Приймає інших.

2 МОВ 1.1-1

2 МОВ 1.8-2

2 МОВ 1.6-2

2 СЗО 1.2-2

ІІ.

Гра «Спіймай слово» (учні плескають у долоні, коли на їхню думку ця риса притаманна підприємливій людині (підприємцю, господарю)

Досліджує значення нових слів.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематики тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо). Розмірковує, якими рисами характеру має володіти людина і чому.

Аналізує свою поведінку, уподобання, виділяючи риси, якими вирізняється серед інших і які надають йому / їй неповторності.

2 МОВ 4.1-4

2 МОВ 1.7-1

2 ГІО 6.1-1

2 ГІО 6.1-2

ІІІ.

Вправа «Чи кожен може бутипідприємливим?»

Складання переліку особистихпідприємливих якостей

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематики тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо).

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня).

Підписує друкованими літерами своє ім’я та прізвище, назву на власних малюнках, на роботі, виконаній спільно в групі.

Називає в словах відомі букви.

Пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь (створення цінності для людей).

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 4.1-2

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 3.1-4

2 СЗО 3.4-4

IV.

Створення

«Візуального

словника»

Фіксуються слова: «добро», «добродій / ка»,

Досліджує значення нових слів.

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематики тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміку тощо). Розгадує та створює ребуси.

Визначає кількість складів у слові, орієнтуючись на кількість голосних звуків.

Вправляється у правильній вимові й наголошуванні слів (тематика тижня). Лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу.

Співвідносить кількість елементів у групі з відповідним числом і навпаки.

2 МОВ 4.1-4

2 МОВ 1.7-1

2 МОВ 3.1-4

2 МОВ 4.1-1

2 МОВ 4.1-2

2 МАО 3.1-1

2 МАО 2.1-3

V.

Обговорення «Підприємливий добродій живе поруч» (діти пропонують підприємливих ДОБРОДІЇВ із свого міста / села, яких вони знають) та визначають особу, яку хочуть запросити в гості

Розповідає про підприємливих людей / доброчинців / волонтерів, життя і діяльність яких пов’язані з місцевою громадою.

2 ГІО 3.1-3

VI.

Слухання уривка з казки

К. Кірккопельто «Самушок» та висловлення власних пропозицій

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось).

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо).

Висловлює думку про те, як факти, думки із тексту можуть допомогти в конкретних життєвих ситуаціях.

2 МОВ 1.1-2

2 МОВ 2.6-1

2 МОВ 2.5-4

VII

Рольова гра «Як підготуватися до зустрічі з гостем (підприємливим

ДОБРОДІЄМ / ЙКОЮ). (учні самі повиннізапропонувати та продемонструвати дії)

- Як запросити на зустріч?

- Як зустріти гостя?

- Які запитання поставити?

- Як висловити подяку за візит?

Обговорює сюжетно-рольову гру, в якій брав участь (як відбувалася гра? чи отримали задоволення від гри?

Якщо ні, то що цьому перешкодило?).

Знаходить приклади ідей, що мають цінність для нього / неї та інших.

Формулює запитання про все, що його / її цікавить.

2 МОВ 1.1-1

2 СЗО 1.1-10

2 ПРО 4.4-1

2 МОВ 2.2-3

2 СЗО 1.4-4

VIII

Виготовлення та надсилання запрошення (учні з учителем узгоджують текст запрошення; учитель друкує текст або допомагає записати)

Створює прості медіапродукти (листівка, запрошення тощо).

Малює графічними матеріалами, фарбами;

- працює (вирізує) з папером;

- використовує всю площину аркуша;

- дотримується правил техніки безпеки;

- не боїться представляти результати діяльності.

2 МОВ 3.1-4

2 МИО 1.1-52

2 МИО 1.1-6

2 МИО 1.1-9

2 МИО 1.1-11

2 МИО 3.2-1

І. Ранкова зустріч. «Як вітатися і спілкуватися»

Разом з сонечком встаємо ми.

На ранкову зустріч в школу поспішаємо.

Поділившись настроєм своїм,

Ми частинку серця друзям залишаємо.

Другу руку простягни

І міцніше обійми,

Подаруй йому тепло своїх долонь.

З добрим ранком привітай,

Добра й щастя побажай.

Щоб міцнішим стало наше дружнє коло.

ЦІЛІ

· Встановити контакт із однокласниками.

· Дізнатися більше один про одного.

· Оволодіти різними способами привітання.

Учні встають і ходять по класу, вітаючись одне з одним. Вони вибирають свій спосіб привітання, наприклад, обіймаються, тиснуть руку чи плескаються по спині. Вони повинні привітатися з якомога більшою кількістю людей, обмінюючись лише іменами.

Приблизно за хвилину зупиніть їх і попросіть поговорити з тим, поруч з ким вони знаходяться. Треба розповідати йому / їй про себе протягом 1-2 хвилин. Далі продовжуйте вітання.

Повторіть це три-чотири рази.

Попросіть учнів запропонувати декілька способів знайомства:

- у транспорті;

- на роботі;

- в магазині тощо

ІІ. Гра «Спіймай слово»

1. Підготуйте попередньо (запишіть на аркушах паперу) характеристики, що притаманні різним людям:

творча, енергійна, хитра, смілива, працелюбна, впевнена, лінива, самостійна, пунктуальна, надійна, товариська.

2. Запропонуйте учням вибрати ті характеристики, якими, на їхню думку, має володіти підприємлива особа.

3. Проведіть гру «Спіймай слово» (учні плескають у долоні, якщо ця риса притаманна підприємливій людині).

Творча, хитра, рішуча, працелюбна, впевнена, лінива, самостійна, приносить користь, добродійна, відповідальна, наполеглива, незалежна, обережна, підтримує інших, зацікавлена, надійна, старанна.

4. Запитайте учнів, чи можуть вони полічити обрані характеристики підприємливої людини.

творча

хитра

рішуча

працелюбна

впевнена

лінива

самостійна

приносить користь

добродійна

відповідальна

наполеглива

незалежна

обережна

підтримує інших

зацікавлена

надійна

старанна

активна

ІІІ. Вправа «Чи маю я якості підприємливої людини?»

Складання переліку особистих підприємницькі якостей.

1. Попросіть, щоб кожен учень класу написав на аркуші своє ім’я.

2. Запропонуйте, щоб учні спробували дібрати до однієї з літер свого імені назву власної якості / сильної сторони (усно!).

3. Після виконання вправи попросіть охочих представити свою характеристику.

4. Зверніть увагу дітей на те, що усвідомлення власних переваг допомагає людині досягнути бажаного та бути підприємливою.

ІV. Створення «Візуального словника»

«добро», «добродій / ка»

Дослідження і фіксування нових слів.

Лічба засвоєних слів.

V. Обговорення «Підприємливий добродій живе поруч»

(Діти пропонують підприємливих ДОБРОДІЇВ із свого міста / села, яких вони знають) та визначають особу, яку хочуть запросити в гості.

1. Запропонуйте дітям розповісти про підприємливих добродіїв свого міста / села, яких вони знають та визначити особу, яку вони хочуть запросити в гості.

2. Спільно з дітьми визначте особу, з якою вони хотіли б зустрітися.

VI. Слухання уривка з казки К. Кірккопельто «Самушок» та висловлення власних пропозицій.

Самушок чемно вклонився гості (як радив його нотатник) - і раптом згадав про стілець. Він рішуче взяв Хоробрюню за руку і повів її до свого улюбленого крісла.

- Подушечку? – запропонував він, бо другові приємно буде посидіти на чомусь м’якенькому.

І Самушок притягнув геть усі подушки, що знайшлися в домі.

- Дякую, мені дуже зручно, - озвалась Хоробрюня з вершечка подушкової вежі.

- М’якесенько!

VII. Рольова гра «Як підготуватися до зустрічі з гостем Підприємливим ДОБРОДІЄМ / ИКОЮ»

(учні самі повинні запропонувати та продемонструвати дії).

1. Проведіть дискусію в класі та рольову гру:

- щоб навчити учнів ставити питання;

- підготувати запрошення;

- заздалегідь скласти офіційну подяку.

2. Обговоріть такі питання:

- Як запросити на зустріч?

- Як зустріти гостя?

- Які запитання поставити?

- Як висловити подяку гостю за візит?

ЗАВЖДИ ТРЕБА ПИСАТИ ЛИСТИ ПОДЯКИ, І ГРУПА МУСИТЬ НАПРИКІНЦІ ОБГОВОРЮВАТИ РЕЗУЛЬТАТИ.

- Як зустріти гостя?

- Які запитання поставити?

- Як висловити подяку гостю за візит?

VIII. Виготовлення та надсилання запрошення

(учні з учителем узгоджують текст запрошення; учитель друкує текст або допомагає записати).

Ідеї створення запрошення, наприклад,

- на зустріч;

- на ярмарок.

Ці завдання діти гарно сприймають. Їх можна виконувати в парах, щоб діти змогли допомагати один одному.