МОДЕЛЬНА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ 1-ГО КЛАСУ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ - Р. Б. Шияна - 2017

ТИЖДЕНЬ 24. ТЕМА: «ЧАС / ЯК КЕРУВАТИ ЧАСОМ?»

Орієнтовні дослідницькі / проблемні запитання:

· Чим вимірюють час?

· Навіщо нам потрібно бути пунктуальними?

· Як керувати часом?

Завдання двадцять четвертого тижня:

1. Ознайомити з деякими одиницями вимірювання часу.

2. Вчити цінувати час, формувати рису характеру людини — пунктуальність.

3. Спонукати бажання організовувати власну діяльність впродовж дня за попередньо укладеним планом.

4. Формувати навички дослідницької діяльності, узагальнювати набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.

5. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного спілкування, взаємодіяти з однокласниками.

Очікувані результати двадцять четвертого тижня:

На кінець тижня учні знатимуть:

· одиниці вимірювання часу - година, рік, місяць, тиждень, доба, пора року;

· окремі весняні зміни у живій природі;

· значення слова «пунктуальність»;

· деякі фактори/пристрої, які можуть перешкодити людині бути пунктуальною

та вмітимуть:

· користуватися календарем для вирішення повсякденних проблем;

· визначати час з точністю до години;

· самостійно проводити прості дослідження та робити висновки за їх результатами;

· складати власний план дня;

· висловлювати власну думку та обґрунтовувати її;

· співпрацювати в парі, групі, самостійно.

№ з/п

Назва освітньої галузі

Очікувані результати учіння

1

Мовно-літературна

ВЗАЄМОДІЄМО УСНО

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників (вітання, знайомство, запитання, просьба, прощання) й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось /кимось)

Обирає тему з декількох запропонованих і формулює 1-2 запитання до свого потенційного співбесідника («Про що би я запитав?)

Розповідає про вчинки улюблених персонажів за малюнками

Уживає різні форми привітання, прощання

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

ЧИТАЄМО

Придумує іншу кінцівку літературного твору

Малює або добирає ілюстрації до художнього тексту (казка, вірш), створює аплікації, ліпить (напр., персонажів казок тощо)

Читає слова із вивченими буквами

Читає вголос короткі тексти. Під час читання робить логічний наголос

ВЗАЄМОДІЄМО ПИСЬМОВО

Розташовує слова у правильному порядку для утворення речення і записує його

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «ч»

Відтворює графічні знаки за зразком

Впізнає, називає і записує відомі малі і великі рукописні букви

Записує тексти з 3-4 коротких речень

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

ДОСЛІДЖУЄМО МЕДІА

Створює в групі прості медіа-продукти (стіннівка, колаж тощо) з допомогою вчителя/ вчительки, враховує мету й аудиторію

Висловлює свої думки і почуття з приводу простих медіа-текстів (мультфільм, світлини)

ДОСЛІДЖУЄМО МОВЛЕННЯ

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Творить нові слова, замінюючи звук (або букву) у слові і пояснює значення нового слова

ДРАМАТИЗУЄМО

Бере на себе роль у рухливих іграх або сюжетно-рольових іграх; використовує специфічні для ролі жести, рухи

2

Математична

ЛІЧБА

Відтворює в різних видах діяльності ймовірні та фактичні результати лічби об’єктів, що їх оточують (малює, викладає мозаїку, створює аплікацію, співає, складає власні лічилки тощо)ЧИСЛА, ДІЇ З ЧИСЛАМИ

Оперує числами в межах 20, розв’язуючи різні життєві проблеми

Виконує дії додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через розряд

Знаходить помилки у математичних обчисленнях, усуває їх, виконуючи необхідні дії

ВИМІРЮВАННЯ ВЕЛИЧИН

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин

Позначає час на зображенні/ макеті циферблату годинника зі стрілками

Порівнює іменовані числа, подані в одиницях довжини

Виконує дії додавання і віднімання з іменованими числами, поданими в однакових одиницях вимірювання

ПРОСТОРОВІ ВІДНОШЕННЯ, ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ

Створює макети реальних та уявних об’єктів

РОБОТА З ДАНИМИ

Зчитує і порівнює дані з таблиць, піктограм, схем

Використовує зібрані (наявні) дані для спілкування щодо досліджуваної проблеми

3

Природнича

Я ПІЗНАЮ ПРИРОДУ

Використовує інформацію, отриману з відомих мені та запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує

Провадить (самостійно) прості досліди

Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

Розповідає про власні емоції під час спостереження / дослідження

Я У ПРИРОДІ

Аналізує явища живої природи у різні пори року (восени, взимку, навесні, влітку)

Я У РУКОТВОРНОМУ СВІТІ

Описує найважливіші винаходи для людства

4

Технологічна

МОЯ ТЕХНІЧНА ТВОРЧІСТЬ І ТЕХНІКА

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями за допомогою дорослих

Я У СВІТІ ТЕХНОЛОГІЙ

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Демонструє іншим результати власної діяльності

Я У СВІТІ РЕМЕСЕЛ

5

Соціальна і

здоров’язбережна

БЕЗПЕКА ЗДОРОВ’Я

Пояснює, що кожен учинок має наслідки, спираючись на власний досвід та на приклади літературних героїв, персонажів мультфільмів тощо

Складає план дій щодо підтримки свого здоров’я

Пояснює вплив способу життя, здорової поведінки та корисних звичок на здоров’я людини

ДОБРОБУТ

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

Пояснює, яка діяльність приносить і радість, і користь6

Громадянська та історична

Я - ЛЮДИНА 1 7

Пояснює (спираючись на власний досвід і думки старших), навіщо людині знати точний час; бути пунктуальним/-ою у школі і вдома

Я - СЕРЕД ЛЮДЕЙ

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Пояснює, що життя кожного покоління відрізняється від життя іншого

МОЯ КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

МОЯ ШКІЛЬНА ТА МІСЦЕВА ГРОМАДИ

7

Мистецька

ПІЗНАННЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МИСТЕЦТВА

ПРАКТИЧНА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Імпровізує засобами пантоміми (міміка, жести), рухами

Чим вимірюють час?

Узагальнена таблиця

№ з/п

Приклади навчальної діяльності

Очікувані результати учіння

Індекс очікуваного

результату

I.

Ранкова зустріч.

1. Привітання.

2. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю».

3. Новини дня.

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Сприймає монологічне висловлення (казку, вірш, розповідь про події з життя або про спостереження за чимось / кимось)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МОВ 1.1-2

2 СЗО 4.4-6

II.

Розгадування ребуса з метою визначення слова - назви теми інтегрованого тижня

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Розпізнає, називає і записує відому малу і велику букву «ч»

Пояснює вибір букв на позначення голосних та приголосних звуків (позиція голосного звука після твердого приголосного; позиція голосного звука після м’якого приголосного; позиція приголосного перед голосним; позиція звука [й])

Читає слова із вивченими буквами Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

2 МОВ 1.7-2

2 МОВ 3.1-1

2 МОВ 5.1-1

2 МОВ 2.2-2

2 МОВ 3.1-1

2 ГІО 7.2-2

III.

Бесіда за сюжетною картиною «Підкорюємо час» з метою складання візуального словничка теми

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Використовує інформацію, отриману з книг, фільмів тощо

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Пояснює (спираючись на власний досвід і думки старших), навіщо людині знати точний час

Дотримується правил етичної поведінки під час спілкування з однолітками та дорослими в різних життєвих ситуаціях

2 МОВ 1.1-1

2 ПРО 2.1-1

2 МОВ 1.7-2

2 ГІО 1.1-1

2 СЗО 1.4-6

IV.

Відтворення в різних видах діяльності знань про годинник як прилад для вимірювання часу

Уживає відповідну до ситуації спілкування (тематика тижня) лексику і несловесні засоби (жести, міміка тощо)

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Творить нові слова, замінюючи звук (або букву) у слові і пояснює значення нового слова

Використовує інформацію, отриману з уже відомих або запропонованих іншими джерел (книги, фільми тощо)

Прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати

Планує послідовність технологічних операцій за допомогою дорослих

Виготовляє та оздоблює виріб знайомими технологіями за допомогою дорослих

Демонструє іншим результати власної діяльності

Розрізняє ситуації, коли він/ вона або інші люди потребують допомоги

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин

Дотримується безпечних прийомів праці під час використання інструментів та пристосувань

Пояснює, що життя кожного покоління відрізняється від життя іншого

Читає слова з вивченими буквами

Описує найважливіші винаходи людства

2 МОВ 1.7-2

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 4.2-1

2 ПРО 2.1-1

2 ТЕО 1.1-1

2 ТЕО 1.1-2

2 ТЕО 1.4-2

2 ТЕО 1.5-1

2 СЗО 1.3-3

2 ГІО 7.2-2

2 МАО 1.2-1

2 ТЕО 2.1-1

2 ГІО 1.3-3

2 МОВ 2.2-2

2 ПРО 3.3-10

V.

Відтворення в різних видах діяльності знань про одиниці вимірювання часу

Об’єднується з іншими дітьми у групу для навчання та гри

Складає і записує короткі речення (3-4 слова) з вивченими буквами

Розв’язує повсякденні проблеми математичного змісту, що містять групи пов’язаних між собою величин

Надає допомогу тим, хто її потребує, і висловлює вдячність за підтримку

Аналізує явища живої природи у різні пори року (восени, взимку, навесні, влітку)

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Виконує дії додавання і віднімання чисел у межах 20 без переходу через розряд

2 СЗО 4.4-6

2 МОВ 3.1-1

2 МАО 1.2-1

2 ГІО 7.2-2

2 ПРО 3.1-4

2 МОВ 1.1-1

2 МАО 3.3-2

VI.

Підведення підсумків заняття

З увагою сприймає усні репліки учителя й однокласників й доречно реагує на усну інформацію в діалозі

Уважно вислуховує думку співрозмовника, висловлює свій погляд, шануючи гідність інших

Позначає час на зображенні / макеті циферблату годинника зі стрілками

Передбачає, якого результату досліджень він / вона очікує

Провадить (самостійно) прості досліди Фіксує здобуту інформацію / дані словами, зображеннями, символами

2 МОВ 1.1-1

2 ГІО 7.2-3

2 МАО 1.3-4

2 ПРО 1.2-2

2 ПРО 1.4-1

2 ПРО 2.2-1

І. Ранкова зустріч

1. Привітання

· Привітайтеся з учнями в колі, попросіть пригадати, представників яких професій вони Запропонуйте дітям привітатися за допомогою вірша:

Треба разом привітатись:

Добрий день. Добрий день.

Дружно й весело сказати:

Добрий день. Добрий день.

Вправо, вліво повернутись.

Добрий день. Добрий день.

Один одному всміхнутись.

Добрий день. Добрий день.

Як вас, друзі, всіх багато

Синьооких і чорнявих,

Карооких і білявих,

І високих, і низеньких,

І товстеньких, і худеньких...

Всіх вас рада привітати

І найкраще побажати.

Добрий день!

2. Обмін інформацією. Вправа «Інтерв’ю»

· Попросіть дітей об’єднатися у пари і поспілкуватися один з одним про те, як вони провели вихідні дні.

3. Новини дня

· Оберіть помічника дня і попросіть його подати інформацію за допомогою піктограми або шаблону про дату дня, назву місяця, погоду, кількість присутніх.

ІІ. Розгадування ребуса для визначення слова - назви теми інтегрованого тижня

· Запропонуйте учням дізнатися про тему тижня, розгадавши ребус.

· Запишіть на дошці слово «час». Попросіть дітей назвати перший звук у ньому. Скажіть, що на письмі звук [ч] позначається буквою «Ч». Ознайомте учнів із правописом букви «Ч». Запропонуйте написати її в повітрі, пальчиком на піску або манній крупі (у коробці з-під цукерок) та на аркуші.

· Попросіть дітей відшукати слова з буквою «Ч» у таблиці і навести їх кольором. Запропонуйте скласти речення з кожним зі слів та, по можливості, записати його. Спонукайте учнів до складання і записування власного речення.

ІІІ. Бесіда за сюжетною картиною «Підкорюємо час» для складання візуального словничка теми

Режим доступу: https://jmil.com.ua/2018-2/coverpic.

Орієнтовні питання для бесіди:

- Розгляньте малюнок і скажіть, чим люди вимірюють час?

- Відшукайте на малюнку і покажіть портрети століть, зображення року — каруселі, 12 братів — місяців, 7 днів тижня, годин, хвилин, секунд. Який із зазначених періодів часу найдовший? Який найкоротший?

- Полічіть, скільки годинників на малюнку. Знайдіть електронний, пісочний, маятниковий, механічний...

- Які годинники є у вашому домі? Які в них голоси?

- На який місяць вказує стрілка зараз? Які місяці з ним сусідять?

- Чи зможете ви назвати всіх, хто сидить на каруселі? Здогадуєтеся, чому місяці мають такі назви?

- Який другий літній місяць? А перший зимовий? Який місяць посередині осені?

- Де буде стрілка через 5 місяців? Скільки кроків вона має пройти, щоб указувати на вересень?

- В якому місяці у вас день народження? Намалюйте поряд іменинний торт.

- Чи знаєте ви, чому два стовпчики у календарі виділені червоним?

- Скільки днів у лютому цього року? У який день тижня він починається і в який закінчується?

- А у вашому домі є календар на 2018 рік? Чи заплановані у вас важливі події на лютий - сімейні свята, поїздки, різні справи?

- Яке нині століття?

- Які століття зображені на картині? Які з них уже минули, а які ще не настали? Чи помітили ви серед них тисячоліття? Що означає позначка «до н. е.»?

- Якби у вас була машина часу, в якому столітті ви хотіли б опинитися? Чому?

- Спробуйте уявити майбутнє. Що ви хотіли б змінити, а що залишили б як є?

Візуальний словничок теми

IV. Відтворення в різних видах діяльності знань про годинник як прилад для вимірювання часу

4.1. Визначення назви приладу для вимірювання часу. Гра «Розсипанка»

· Розподіліть дітей на 6 груп і попросіть кожну з них утворити із розрізаних букв слово, що відповідає на питання «Який?» (живий, сонячний, вогняний, пісочний, механічний, електронний).

· Запитайте дітей, який прилад для вимірювання часу можна було б охарактеризувати цими словами (годинник).

4.2. Розповідь з елементами бесіди про історію годинників

· Покажіть дітям зображення різних годинників та розкажіть історію виникнення кожного з них (Джерело: розвивальний журнал для дітей від 4 до 10 років, їхніх батьків і педагогів «Джміль», № 2, 2018 р. - С. 5-7).

Мабуть, першим годинником був звичайнісінький півень. Він прокидався до схід сонця, кричав своє «ку- ку-рі-ку» - і люди знали, що час уставати. Але на півня не можна було покластися, адже він міг проспати або захворіти. Виникла потреба у надійнішому способі визначення часу.

У Давньому Єгипті близько 3500 тисячі років тому винайшли сонячний годинник. Це був стовпчик, тінь від якого падала на циферблат з позначками годин. Але ці пристрої не функціонували вночі та за хмарної погоди.

Щоб визначити час у будь-яку пору доби, почали використовувати вогняні годинники. У посудину з поділками наливали стільки олії й добирали такий гніт, який горів би певну кількість годин. У Китаї запалювали свічку із зарубками, яка показувала час, поступово згораючи. Але не кожен міг дозволити собі такий годинник, бо олія і віск коштували дорого.

Дешевшим став пісочний годинник. Він складався з двох колб, з’єднаних вузьким отвором. Крізь нього пісок поволі висипався з верхньої колби в нижню. Таким годинником було легко вимірювати невеликі проміжки часу - 5, 10, 30 хвилин. Але щоб він вимірював час безперервно, треба було стежити й вчасно перевертати його.

Водяний годинник був схожий на пісочний, тільки у ньому з однієї посудини з поділками в іншу крізь дірочку по краплині перетікала вода.

Приблизно 600 років тому в Європі побудували перший механічний годинник. Він мав лише одну годинну стрілку, яка кріпилася на осі. На ній було намотано канат із важезною гирею на кінці. Гиря тягнула канат униз, він поступово розмотувався і крутив вісь зі стрілкою. Такі годинники розміщували у високих вежах.

За 200 років почали виготовляти годинники, які можна було носити в кишені або на руці.

Найбільше функцій мають електронні годинники, які з’явилися приблизно 50-60 років тому. Їх вбудовують у різноманітні пристрої. Працюють такі годинники від електромережі або, найчастіше, на батарейках.

· Зверніть увагу дітей, що всі перші годинники були неточними, а найточнішими у світі годинниками є атомні, які працюють завдяки коливанням крихітних частинок хімічних елементів. Їх установлюють на космічних кораблях, літаках, підводних човнах і супутниках. Електронні годинники, якими ми сьогодні користуємось у побуті, також досить точні.

4.3. Виготовлення пісочного годинника

· Запропонуйте дітям виготовити пісочний годинник власноруч за інструкцією

(Джерело: розвивальний журнал для дітей від 4 до 10 років, їхніх батьків і педагогів «Джміль», № 2, 2018 р. - С. 6-7).

ПІСОЧНИЙ ГОДИННИК

Підготуйте:

· 2 однакові пластикові пляшки з кришечками (попередньо їх потрібно помити та висушити)

· Супер-клей

· Дриль або шило, нагрівши яке можна зробити отвори у кришечках

· Скотч

· Ножиці

· Пісок або дрібну крупу

1. Склейте кришечки між собою супер-клеєм, зробіть у них отвори.

2. Насипте у пляшку пісок чи крупу за допомогою воронки.

3. Прикрутіть до склеєних кришечок спочатку порожню пляшку, а потім повненьку.

4. Налаштуйте годинник. Для цього заміряйте, скільки часу потрібно, щоб уся крупа пересипалася з однієї пляшки в іншу. Додайте або відсипте крупу, щоб цей відрізок часу дорівнював 1, 2 чи 5 хвилинам.

4.4. Розв’язання повсякденних проблем математичного змісту із застосуванням годинника

· Попросіть дітей навести приклади життєвих ситуацій, в яких неможливо обійтися без годинника.

· Запропонуйте вирішити повсякденні проблеми математичного змісту.

Софійка відвідує уроки балету. Урок розпочинається о 15 годині й триває 1 годину. Чи встигне дівчинка подивитися вдома улюблений мультфільм о 17 годині, якщо дорога додому з балетної студії займає 1 годину? О котрій годині вона буде вдома?

Учні 1 класу вирішили поїхати до Києва подивитися лялькову виставу «Принцеса на даху». Відомо, що на дорогу вони витратять 2 години. О котрій годині діти повинні виїхати зі свого міста, якщо вистава розпочинається о 12 годині дня?

Максимко вирішив привітати друга, який живе в Німеччині, щойно той прокинеться, о 8 годині ранку. О котрій годині Максимко повинен подзвонити другові, якщо різниця між часом в Україні і Німеччині становить 1 годину?

V. Відтворення в різних видах діяльності знань про одиниці вимірювання часу

5.1. Визначення назви системи для відліку великих проміжків часу. Гра «Банани»

· Запишіть на дошці ряд букв:

· Попросіть дітей у поданому ряді букв викреслити всі букви «Ч», а з букв, що залишились, прочитати слово - назву системи для відліку великих проміжків часу.

· Дайте дітям завдання скласти власне речення зі словом «календар» та записати його.

5.2. Визначення спільних елементів календарів різних видів

· Запитайте дітей, як вони розуміють значення слова «календар»? Попросіть описати відомі дітям календарі.

· Принесіть до класу найрізноманітніші календарі (календарі-таблиці, календарі-книжки; настільні, перекидні, кишенькові, відривні, церковні тощо). Роздивіться з дітьми різні календарі та визначте їхні спільні елементи.

· Роздайте кожній дитині календар і попросіть відшукати у ньому відомі одиниці вимірювання часу: рік, місяць, тиждень, доба.

· Навчіть дітей «читати» календар (На який день припадає День народження дитини? Скільки днів у березні? У який день тижня починаються літні канікули? і т. д.).

5.3. Розв’язання повсякденних проблеми математичного змісту із застосуванням календаря

· Попросіть дітей навести приклади життєвих ситуацій, у яких неможливо обійтися без календаря.

· Запропонуйте вирішити повсякденні проблеми математичного змісту.

Валерій, Ніна та Степан святкують свої дні народження у березні. Ніна найстарша серед друзів і народилася в перший день весни. Валерій наймолодший в своїй компанії, сусідами числа його дня народження є числа 17 і 19. Степан старший від Валерія на 6 днів. Визнач, якого числа і в які дні тижня у 2018 році святкуватимуть діти свої уродини.

В Україні День Матері відзначають у другу неділю травня. На яке число припадає це свято у 2018 році?

5.4. Розв’язання завдань природничого змісту із застосуванням календаря

· Роздайте дітям картки з назвами місяців року і попросіть розподілити їх на групи за однією ознакою. Попросіть кожну групу представити свій результат. Підведіть дітей до того, що всі місяці можна розподілити на 4 групи за порами року.

· Запитайте дітей, чи знають вони, які пташки відлетіли від нас зимувати у теплі краї. Нагадайте, що одними з перших від нас відлетіли ластівки. Це відбулося в кінці серпня. А прилетять до нас ластівки на початку травня, коли вже для них буде достатньої їжі та тепла. Попросіть дітей визначити, скільки місяців у році ластівки проводять в нашому регіоні, а скільки — на чужині.

· Скажіть дітям, що, як правило, ведмідь залягає у сплячку на початку грудня, а вийти з барлога має на початку квітня. Попросіть визначити, скільки ймовірних місяців на рік людина не може побачити ведмедя у лісі.

· Пригадайте з дітьми, в якому місяці береза скинула свої листочки (як правило, жовтень). Запитайте, чи знають вони, в якому місяці розпочинається рух соку в берези? Підкажіть, що люди цього місяця збирають березовий сік для власного споживання. Наголосіть на тому, що для охорони дерев необхідно не забувати правильно обробляти стовбур дерева після збирання соку. Попросіть дітей визначити скільки місяців, як правило, берези «сплять».

VI. Підведення підсумків заняття

· Підведіть підсумки заняття та попросіть дітей назвати одиниці вимірювання часу.

· Попросіть учнів вдома провести власне дослідження «Скільки часу я обідаю?» впродовж двох днів. Для цього роздайте кожному учневі картку із зображенням чотирьох циферблатів годинників та попросіть фіксувати на ній час, коли розпочинають їсти і коли закінчують. Зверніть увагу, що в перший день потрібно обідати, коли поруч працює телевізор, а в другий - коли телевізора немає.